API-standaard voor logging van verwerkingen

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG verplicht om aan te kunnen tonen dat een verwerking van persoonsgegevens aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Om aan deze verantwoordingsplicht te kunnen voldoen is het van belang dat per verwerking de belangrijkste metagegevens van de verwerkingen worden vastgelegd. Standaardisatie van de vastlegging van verwerkingen is van belang om de eenduidigheid en toegankelijkheid van deze gegevens te borgen. Door VNG-Realisatie is de Verwerkingenlogging API-standaard ontwikkeld als onderdeel van de GEMMA referentiearchitectuur. Deze API-standaard biedt leveranciers van informatiesystemen gestandaardiseerde API-specificaties voor het vastleggen en ontsluiten van de logging van verwerkingen.

Werkingsgebied

Het werkingsgebied voor deze standaard is: gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Status van de API-standaard

Deze API-standaard is in ontwikkeling. Momenteel heeft de standaard een status van Release Candidate. Dit houdt in dat de 1.0 versie van de standaard in principe klaar is en geimplementeerd kan worden. Partijen die implementaties van de API-standaard ontwikkelen kunnen gedurende de Release Candidate fase hun bevindingen terugkoppelen naar het project. Deze bevindingen kunnen leiden tot een nieuwe Release Candidate, of worden meegenomen in de definitieve 1.0 versie van de standaard. De beoogde einddatum voor de Release Candidate versie is 1 september 2021. Op de voortgangspagina wordt bijgehouden welke wijzigingen in de API-standaard zijn aangebracht.

Inhoud van de API-standaard

Documentatie

Gerelateerde standaarden

Bijdragen aan het project

Gemeenten en leveranciers worden aangemoedigd om bij te dragen aan het project. Onderstaande links geven informatie over hoe u uw bijdrage kan leveren.

Beheer en ondersteuning

Contact: standaarden.ondersteuning@vng.nl

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2020 Licensed under the EUPL