Wat is een standaard?

Onder een standaard verstaan we: “een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode”.

Waarom zijn standaarden van belang voor gemeenten?

Standaarden spelen een belangrijke rol binnen gemeenten omdat ze helpen de informatievoorziening en bedrijfsvoering van gemeenten bruikbaar en vergelijkbaar in te richten. Het gebruik van een standaard kan aanbevolen of verplicht zijn en zorgen voor:

  • Betere samenwerking, zowel bedrijfsmatig als binnen de informatievoorziening.
  • Meer herbruik van door anderen ontwikkelde oplossingen.
  • Grotere technologie- en leverancieronafhankelijkheid.

Welke standaarden zijn er?

De GEMMA standaardenlijst toont een overzicht van de meest relevante standaarden voor gemeenten. In de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) wordt bij elk referentiecomponenten aangeven welke standaarden aanbevolen of verplicht zijn. In de {GEMMA Softwarecatalogus}(https://www.softwarecatalogus.nl) toont ieder door leveranciers opgevoerd softwarepakket aan welke referentiecomponenten en daarbij behorende standaarden beschikbaar zijn.

Binnen de GEMMA spelen onderstaande soorten standaarden een belangrijke rol:

  • API-standaarden die  werken volgens de REST-architectuurstijl. Voor het ontwerp van dit type standaarden gelden de REST-API Design Rules. Gebruik van dit standaarden past binnen de overheidsbrede API-Strategie voor de Nederlandse overheid.

  • StUF-standaarden voor geautomatiseerde data-uitwisseling gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat(StUF). De StUF-standaarden worden, voor zover daaraan behoefte is, de komende jaren gefaseerd vervangen door API-standaarden.

  • Informatiemodellen: gestructureerde beschrijvingen van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid. Nodig om alle betrokken duidelijkheid te verschaffen over de betekenis en samenhang van concepten en bijvoorbeeld bruikbaar als startpunt voor het ontwikkelen van API-standaarden. Informatiemodellen in de GEMMA voldoen aan de Metamodel voor Informatiemodellen (MIM) standaard.