StUF Berichtenstandaard

Actuele versie: 3.01
Beheerder: VNG Realisatie
Afkorting: StUF

De Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld. StUF bevat zelf geen berichten maar wel bouwstenen en richtlijnen waarmee berichtstandaarden kunnen worden samengesteld. Toepassing van de standaard voorkomt dat steeds opnieuw maatwerk moet worden ontwikkeld, beperkt het overleg voor het realiseren van koppelingen tussen systemen en bevordert de interoperabiliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Discussieplatform

Hier kunt u terecht voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF 2.04 en voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF 3.01.

StUF

De afgelopen decenia is de uitwisseling van gegevens binnen de overheid steeds belangrijker geworden. Kijkend naar de doelstellingen van de e-overheid en de digitale agenda 2020 nam de behoefte aan uitwisseling alleen maar verder toe. Ter ondersteuning van deze uitwisseling is er een familie van StUF-standaarden gegroeid. Al deze standaarden zijn gebaseerd op het Standaard UitwisselFormaat (StUF) (actuele versie: 3.01).

StUF is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. Daarmee kunnen gegevens eenvoudig gecommuniceerd worden tussen allerhande systemen en over allerlei ICT-infrastructuren. StUF voorkomt dat steeds opnieuw maatwerk ontwikkeld moet worden omdat het de vorm waarin deze gegevens moeten worden gecommuniceerd voorschrijft. De StUF standaard zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework.

Zo wordt in de standaard uitgelegd hoe de globale functionaliteit en opzet van StUF is, hoe een StUF bericht er in het algemeen uitziet en welke metagegevens er onderkend worden. Hoe ziet een bericht er in XML syntax uit, hoe moet het geïnterpreteerd worden en hoe is vervolgens de berichtverwerking? Welke typen berichten worden er onderkend en aan welke regels moet elk type bericht voldoen?

Zoals hierboven al genoemd zegt de StUF standaard niets over de vorm van een specifiek bericht. Het staat dan ook los van enig informatiemodel. Op basis van een aantal informatiemodellen zoals RSGB, RGBZ en IM-ZTC zijn echter door VNG Realisatie sectormodellen ontwikkeld op basis waarvan wel specifiek toepasbare berichten gevormd kunnen worden. Dit zijn de zogenaamde horizontale sectormodellen StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC. Ook door externe partijen zoals bijv. de Waarderingskamer, de Kamers van Koophandel, GeoNovum en ICTU zijn verticale sectormodellen ontwikkeld (StUF-WOZ, StUF-KvK, StUF-Geo IMGeo en StUF-RIHa) welke door henzelf beheerd worden. Ook deze zijn allen gebaseerd op een informatiemodel.

Om het ontwikkelen van koppelingen tussen systemen te vergemakkelijken en de interoperabiliteit te verbeteren zijn er diverse koppelvlakken beschreven waarin de koppeling tussen specifieke referentiecomponenten nog strakker staan omschreven. In deze koppelvlakken worden, zo mogelijk op basis van in de sectormodellen gedefinieerde componenten en berichten, de daar tussen te gebruiken berichten gespecificeerd en de daarbij te volgen verdere afspraken. Daar waar de componenten of berichten in een sectormodel geen of niet voldoende basis boden voor de gewenste berichtuitwisseling in een koppelvlak is er in sommige gevallen t.b.v. zo’n koppelvlak een apart verticaal sectormodel of berichtencatalogus ontwikkeld. Zo’n berichtencatalogus voegt in dat geval aan een bestaand sectormodel functionaliteit in de vorm van componenten en berichten toe terwijl een verticaal sectormodel StUF functionaliteit op basis van een voor dat aandachtsgebied ontwikkeld informatiemodel biedt.

De standaard vormt samen met de aan haar gerelateerde sectormodellen, berichtencatalogi en koppelvlakken een zogenaamde StUF familie. Zo’n StUF familie kennen we voor zowel StUF 3.01 als voor StUF 2.04.