Referentiearchitectuur voor het werken met APIs

Met de transitie naar de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten steeds meer gebruik maken van APIs voor het ophalen en muteren van gegevens in bronregistraties en het ontvangen van notificaties over plaatsgevonden gebeurtenissen. Ook is de verwachting dat gemeenten in toenemende mate zelf APIs gaan aanbieden voor in- en extern gebruik.

Nu een aantal standaard API-specificaties is gerealiseerd en vastgesteld (onder andere Zaakgericht werken (ZGW) en de HaalCentraal API’s voor ontsluiten van basisregistraties) wordt het tijd om deze breed in gebruik te nemen. Gemeenten hebben daarbij aangegeven dringend behoefte te hebben aan een ‘kookboek’ of referentiearchitectuur waarin is beschreven welke referentiecomponenten nodig zijn en hoe ze moeten worden ingericht om veilig en transparant met API’s te kunnen werken. Waarbij er ruimte blijft voor lokaal beleid en er dus verschillende technische implementaties mogelijk blijven.

In het GEMMA Identity en Access Management project wordt door VNG Realisatie samen met een externe kennispartner (SonicBee) gewerkt aan het uitwerken van een referentiearchitectuur voor het veilig en transparant kunnen gebruiken van API’s.

Deliverables

Het project Referentiearchtiectuur Werken met API’s gaat in de eerste helft van 2022 de volgende resultaten opleveren:

  • Uitbreiding én aanpassing van de GEMMA modelarchitectuur met referentiecomponenten en bijbehorende functionele afbakening;
  • Beschrijving van de meest gerede inrichtingsscenario’s van de verschillende componenten;
  • Beschrijving van bestaande (best) practices van gemeenten op de genoemde gebieden;
  • Handreiking voor implementatie (alleen wat nodig is ter overbrugging naar API-documentatie).

Status

Het project is in begin februari 2022 gestart. De verwachtte doorlooptijd van de eerste fase van het project is drie tot vier maanden. Het projectteam werkt in sprints van drie weken. De sprintplanning van het project is op deze site te vinden. Na afloop van een sprint worden de resulaten van de sprint in een publiek toegankelijke demo gepresenteerd.

Uitwerking deelonderwerpen

Bijdragen aan het project

Gemeenten en leveranciers worden aangemoedigd om bij te dragen aan het project. Onderstaande links geven informatie over hoe u uw bijdrage kan leveren.

Beheer en ondersteuning

Contact: standaarden.ondersteuning@vng.nl

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2022 Licensed under the EUPL