Uitbreiding GEMMA ten behoeve van het veilig werken met API’s

De GEMMA-referentiearchitectuur is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten – een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun informatievoorziening en hun processen. De GEMMA helpt gemeenten om ontwikkelingen waarbij IT een rol speelt in samenhang aan te sturen. De GEMMA zorgt daarnaast ook voor inzicht en overzicht, waarop bestuur en management besluitvorming kan baseren en helpt om de samenwerking tussen gemeenten onderling en met ketenpartners mogelijk te maken.

De GEMMA is een referentiearchitectuur en beschrijft een logische, generieke structuur die voor alle gemeenten toepasbaar is. Gemeenten verschillen qua organisatie-inrichting en visie van elkaar verschillen moeten ze de producten en diensten van GEMMA zodanig vertalen dat ze geschikt zijn voor hun specifieke situatie. De GEMMA bestaat uit een set van architectuurprincipes, een bedrijfsarchitectuur en een informatie- en applicatiearchitectuur.

Bij de uitwerking van de referentiearchtiectuur rondom het werken met API’s worden diverse aspecten van de GEMMA opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast of aangevuld. Alle lagen van de GEMMA worden daarbij onder de loupe genomen, van de uitgangspunten en architectuurprincipes van de GEMMA tot de benodigde technische infrastructuur.

GEMMA Architectuurprincipes

De GEMMA architectuurprincipes zijn richtinggevend en helpen gemeenten om bewust keuzes te maken bij het inrichten van de gemeentelijke processen en bijbehorende informatievoorziening. De architectuurprincipes zijn een vertaling van doelstellingen, behoeften en beleidsuitgangspunten en slaan daarmee een brug naar de uitvoering. De laatste update van de architectuurprincipes van de GEMMA dateert van voor het opstellen van de informatiekundige visie Common Ground. Deze visie beoogt een modernisering van de gemeentelijke informatievoorziening en streeft naar een wendbare inrichting die gemeenten in staat stelt om hun bedrijfsvoering en dienstverlening op een snelle en flexibele manier te verbeteren. Het ontkoppelen van gegevens en processen en het daar waar mogelijk direct bevragen van brongegevens via gestandaardiseerde gegevens- en informatiediensten is hierbij een belangrijk doel.

In het project rondom het veilig werken met deze API’s (gestandaardiseerde gegevens- en informatiediensten) worden de GEMMA architectuurprincipes daar waar nodig bijgesteld naar de uitgangspunten van de informatiekundige visie Common Ground.

Zie update van de GEMMA architectuurprincipes

GEMMA Bedrijfsarchitectuur wijzigingen

Binnen de GEMMA bedrijfsarchitectuur zijn de gemeentelijke bedrijfsfuncties en bedrijfsobjectenmodel beschreven. Een bedrijfsfunctiemodel is een beschrijving van de functies die een gemeente uitvoert, onafhankelijk van hoe de processen zijn ingericht. Een bedrijfsobjectmodel is een conceptueel gegevensmodel dat laat zien wat de belangrijkste gegevensverzamelingen van een gemeente zijn. Deze twee modellen beschrijven bedrijfsaspecten die de basis vormen voor het inrichten van informatievoorziening.

In het project rondom het veilig werken met deze API’s worden naar verwachting zowel bedrijfsfuncties als bedrijfsobjecten rondom het opstellen en beheren van autorisatieprofielen en identiteiten toegevoegd.

Zie update van de GEMMA bedrijfsarchitectuur

GEMMA Informatiearchitectuur

De GEMMA informatiearchitectuur bestaat uit de gegevens- en berichtenarchitectuur en de GEMMA Applicatiearchitectuur met applicatiefuncties en referentiecomponenten. Met name binnen de GEMMA Applicatiearchitectuur zal het uitwerken van de referentiearchitectuur voor het veilig werken met API’s leiden tot aanvullingen en wijzigingen. Hierbij valt te denken aan toevoeging van referentiecomponenten met bijbehorende applicatiefuncties en standaarden en het aanpassen van de verschillende bijbehorende architectuurplaten.

Zie update van de GEMMA informatiearchitectuur

## GEMMA Gegevenslandschap Het GEMMA Gegevenslandschap is de doelarchitectuur die is opgesteld om als gemeenten samen met andere partijen de informatiekundige visie Common Ground te kunnen realiseren. Het GEMMA Gegevenslandschap bestaat uit een samenhangende set van afspraken, standaarden, richtlijnen en beschrijft de processen en informatiefuncties die een gemeente minimaal ingericht moet hebben om op een veilige, transparante en AVG-compliant manier te kunnen werken met gegevens en gegevensdiensten.

Binnen het GEMMA Gegevenslandschap zijn diverse functies benoemd en documenten uitgewerkt die betrekking hebben op het veilig kunnen werken met API’s. Voortschrijdend inzicht vanuit het project rondom het veilig werken met APIs zal worden verwerkt in het GEMMA Gegevenslandschap.

Zie update van het GEMMA gegevenslandschap/index.md