Scope van het project

Het project Referentiearchtiectuur Werken met API’s gaat in de eerste helft van 2022 de volgende resultaten opleveren:

  • Uitbreiding én aanpassing van de GEMMA modelarchitectuur met referentiecomponenten en bijbehorende functionele afbakening;
  • Beschrijving van de meest gerede inrichtingsscenario’s van de verschillende componenten;
  • Beschrijving van bestaande (best) practices van gemeenten op de genoemde gebieden;
  • Handreiking voor implementatie (alleen wat nodig is ter overbrugging naar API-documentatie).
  • Afstemming van (deel)resultaten met landelijke partijen waaronder NORA en het Kennisplatform API’s

Buiten scope van het huidige project zijn:

  • Aanpassing naar nieuwe inzichten van huidige API-standaarden rondom Haal Centraal, Zaakgericht werken en logging
  • Beschrijving gemeentelijke processen rondom in- en uitdiensttreding medewerkers
  • Beschrijving gemeentelijke processen rondom autorisatie policies
  • Inkoopproces gemeentelijke systemen
  • Landelijke architectuur rondom (digitale) identiteiten (dat wordt als een gegeven beschouwd)