Besluiten API

API voor opslag en ontsluiting van besluiten en daarbij behorende metadata.

De API ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke besluiten, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in de documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.

Terzijde: In de toekomst kan de Besluiten API ook voor andere domeinen worden ingezet. Mogelijk moeten er dan aanpassingen of uitbreidingen op de API worden gedaan. Een goed voorbeeld is Open Raadsinformatie waarin ook een besluiten entiteit is geidentificeerd.

Gegevensmodel

Een besluit is een na overweging of beraadslaging vastgestelde beslissing voor een individueel of concreet geval.

Deze API ondersteunt het verwerken van gegevens van besluiten inclusief de relatie met de eventuele zaak en/of informatieobject.

Relatie met documenten en zaken

Een besluit wordt veelal schriftelijk vastgelegd maar dit is niet noodzakelijk. Omgekeerd kan het voorkomen dat in één informatieobject meerdere besluiten vastgelegd zijn.

De relatie tussen besluit en informatieobject is vastgelegd in besluitinformatieobject (Besluiten API) en objectinformatieobject (Documenten API), waarbij besluitinformatieobject leidend is. Een besluit kan een uitkomst zijn van een zaak van de zaakbehandelende organisatie. Besluit heeft dan ook een optionele relatie met de zaak waarvan het een uitkomst is.

Indien het besluit een beschikking is, is er een beschikkinghouder, bijvoorbeeld degene aan wie de vergunning verleend is. Dit is één van de betrokkenen met een van toepassing zijnde rol bij de zaak waartoe het besluit behoort.

Gegevensmodel Besluiten API

Specificatie van de Besluiten API

Referentie-implementatie Besluiten API

Releases

Nieuw in versie 1.0.2

NB: Op dit moment zijn de versienummers van de referentieimplementaties hard gekoppeld aan de versienummers van de standaard. Normaal gesproken is dit geen probleem, de referentie implementatie wordt immers doorontwikkeld naar aanleiding van doorontwikkeling van de standaard. Nu hebben we te maken met de omgekeerde situatie. In de huidige versie van de referentie implementatie Besluiten API 1.0.2 is een bug opgelost om de Postman testscripts te kunnen verbeteren. Aan de standaard is verder niets veranderd maar door de koppeling tussen de versies van de standaard en referentie implementaties is het noodzakelijk geworden de versie van de Besluiten API op te hogen met een patch. Besluiten API versie 1.0.2 is dus identiek aan Besluiten API versie 1.0.1.

Versie Release datum API specificatie
1.0.2 22-08-2023 ReDoc, Swagger
1.0.1 16-12-2019 ReDoc, Swagger, Diff
1.0.0 18-11-2019 ReDoc, Swagger

Specificatie van gedrag

Besluiten APIen (BRC) MOETEN aan twee aspecten voldoen:

 • de BRC openapi.yaml MOET volledig geïmplementeerd zijn.

 • het run-time gedrag beschreven in deze standaard MOET correct geïmplementeerd zijn.

OpenAPI specificatie

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie-implementatie van het BRC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

Bepaalde gedrageningen kunnen niet in een OAS spec uitgedrukt worden omdat ze businesslogica bevatten. Deze gedragingen zijn hieronder beschreven en MOETEN zoals beschreven geïmplementeerd worden.

Valideren besluittype op de Besluit-resource (brc-001)

Bij het aanmaken (besluit_create) MOET de URL-referentie naar het besluittype gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het besluittype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het BRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

De provider MOET tevens valideren dat het opgehaalde besluittype een besluittype is conform de 1.0.x Catalogi API specificatie.

Als er geprobeerd wordt om het besluittype van een bestaand Besluit bij te werken (besluit_update, besluit_partial_update), dan MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Garanderen uniciteit verantwoordelijke_organisatie en identificatie op de Besluit-resource (brc-002)

Bij het aanmaken (besluit_create) MOET gevalideerd worden dat de combinatie identificatie en verantwoordelijke_organisatie uniek is, indien de identificatie door de consumer meegestuurd wordt.

Indien de identificatie niet door de consumer gestuurd wordt, dan MOET het BRC de identificatie genereren op een manier die garandeert dat de identificatie uniek is binnen de verantwoordelijke_organisatie.

Bij het bijwerken (besluit_update en besluit_partial_update) is het NIET TOEGESTAAN om identificatie en verantwoordelijke_organisatie te wijzingen.

Valideren informatieobject op de BesluitInformatieObject-resource (brc-003)

Bij het aanmaken (besluitinformatieobject_create) MOET de URL-referentie naar het informatieobject gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het informatieobject niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het BRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Zetten van relatieinformatie op BesluitInformatieObject-resource (brc-004)

Op basis van het objectType MOET de aardRelatie gezet worden conform het RGBZ. Omdat het objectType besluit is, moet aardRelatie gelijk zijn aan "legt_vast".

Synchroniseren relaties met informatieobjecten (brc-005)

Wanneer een relatie tussen een INFORMATIEOBJECT en een BESLUIT gemaakt of bijgewerkt wordt, dan MOET het BRC in het DRC ook deze relatie aanmaken/bijwerken.

Een voorbeeld:

 1. Een informatieobject wordt gerelateerd aan een besluit door een consumer:

   POST https://brc.nl/api/v1/besluitinformatieobjecten HTTP/1.0
  
   {
     "informatieobject": "https://drc.nl/api/v1/enkelvoudigeinformatieobjecten/1234",
     "besluit": "https://brc.nl/api/v1/besluiten/456789"
   }
  
 2. Het BRC MOET de relatie spiegelen in het DRC:

   POST https://drc.nl/api/v1/objectinformatieobjecten HTTP/1.0
  
   {
     "informatieobject": "https://drc.nl/api/v1/enkelvoudigeinformatieobjecten/1234",
     "object": "https://brc.nl/api/v1/besluiten/456789",
     "objectType": "besluit",
  
   }
  

Merk op dat het aanmaken van de relatie niet gelimiteerd is tot het aanmaken via de API. Indien elders (bijvoorbeeld via een admininterface) een relatie tot stand kan komen, dan MOET deze ook gesynchroniseerd worden.

Synchroniseren relaties met zaken (brc-006)

Wanneer er bij het aanmaken van een BESLUIT aan een ZAAK gekoppeld wordt, dan MOET het BRC in het ZRC ook deze relatie aanmaken.

Een voorbeeld:

 1. Een besluit wordt gerelateerd aan een zaak door een consumer:

   POST https://brc.nl/api/v1/besluiten HTTP/1.0
  
   {
     "zaak": "https://zrc.nl/api/v1/zaken/1234",
     "besluittype": "https://ztc.nl/api/v1/besluittypen/456789",
     "verantwoordelijkeOrganisatie": "000000000",
     "datum": "2020-01-01",
     "ingangsdatum": "2021-01-01"
   }
  
 2. Het BRC MOET de relatie spiegelen in het ZRC:

   POST https://zrc.nl/api/v1/zaken/1234/besluiten HTTP/1.0
  
   {
     "besluit": "https://brc.nl/api/v1/besluiten/1234",
   }
  

Merk op dat het aanmaken van de relatie niet gelimiteerd is tot het aanmaken via de API. Indien elders (bijvoorbeeld via een admininterface) een relatie tot stand kan komen, dan MOET deze ook gesynchroniseerd worden.

Bij het bijwerken (besluit_update en besluit_partial_update) is het NIET TOEGESTAAN om zaak en te wijzingen.

Valideren tegen de catalogus en bijhorende typen

Het besluittype van een besluit legt vast wat de mogelijke waarden zijn voor gerelateerde resources aan besluiten. Dit MOET gevalideerd worden door een provider.

Valideren dat het besluittype van een Besluit bij het Zaak.zaaktype hoort (brc-007)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een Besluit bij een zaak hoort (Besluit.zaak is gezet), dan MOET Besluit.besluittype voorkomen in de Besluit.zaak.zaaktype.besluittypen.

Valideren dat het informatieobjecttype van een BesluitInformatieObject bij het Besluit.besluittype hoort (brc-008)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een BesluitInformatieObject toegevoegd wordt, dan MOET het BesluitInformatieObject.informatieobject.informatieobjecttype voorkomen in BesluitInformatieObject.besluit.besluittype.informatieobjecttypen.

Archiveren

Vernietigen van besluiten (brc-009)

Bij het verwijderen van een Besluit MOETEN het Besluit en gerelateerde objecten daadwerkelijk uit de opslag verwijderd worden. Zogenaamde “soft-deletes” zijn NIET TOEGESTAAN. Onder gerelateerde objecten wordt begrepen:

 • besluitinformatieobject - relatie naar enkelvoudige informatieobjecten *
 • audittrail - de geschiedenis van het object

* Het verwijderen van een besluitinformatieobject in het BRC leidt er toe dat het objectinformatieobject in het DRC ook verwijdert wordt indien dit kan.

HTTP-Caching

Nieuw in versie 1.1.0

De Besluiten API moet HTTP-Caching ondersteunen op basis van de ETag header. In de API spec staat beschreven voor welke resources dit van toepassing is.

De ETag MOET worden berekend op de JSON-weergave van de resource. Verschillende, maar equivalente weergaves (bijvoorbeeld dezelfde API ontsloten wel/niet via NLX) MOETEN verschillende waarden voor de ETag hebben.

Indien de consumer een HEAD verzoek uitvooert op deze resources, dan MOET de provider antwoorden met dezelfde headers als bij een normale GET, dus inclusief de ETag header. Er MAG GEEN response body voorkomen.

Indien de consumer gebruik maakt van de If-None-Match header, met één of meerdere waarden voor de ETag, dan MOET de provider antwoorden met een HTTP 304 bericht indien de huidige ETag waarde van de resource hierin voorkomt. Als de huidige ETag waarde hier niet in voorkomt, dan MOET de provider een normale HTTP 200 response sturen.

Overige documentatie