API’s voor Zaakgericht Werken

API-specificaties

Hieronder de directe links naar de specificatie en documentatie van de API’s:

Algemeen

De standaard “API’s voor Zaakgericht Werken” bestaat uit een aantal API’s. Per API is er een OAS3-specificatie en een beschrijving van het vereiste “run-time”-gedrag in zoverre dat niet kon worden vastgelegd in de API-specificatie. De OAS3-specificaties met beschrijvingen zijn normatief. De overige documentatie is ondersteunend en ter informatie.

Deze standaardisatie zorgt vervolgens voor gegarandeerde interoperabiliteit tussen registraties (providers) en consumers die van de API’s gebruik maken.

We beschouwen de Notificaties en Autorisaties API als onderdeel van de standaard, maar verwachten een doorontwikkeling als generieke API’s voor het gemeentelijk gegevenslandschap. Dat geldt ook voor de Documenten API en Besluiten API.

In de figuur hieronder is een overzicht weergegeven van de API’s voor Zaakgericht werken. De Catalogi API en Zaken API zijn alleen voor zaakgericht werken bedoeld, en hebben geen functie daarbuiten. De Documenten API en Besluiten API zullen ook buiten zaakgericht werken toepassingen krijgen. Immers, niet alle documenten zijn zaakgericht en niet alle besluiten zullen in de context van een zaak worden genomen. Denk bij het laatste bijv. aan raadsbesluiten.

Naast deze API zijn er nog een aantal API’s ontwikkeld ter ondersteuning, t.w. Notificaties API, Autorisaties API en de Referentielijsten API.

overzicht API's

Voor meer informatie over de visie en achtergronden bij deze API’s verwijzen we naar de productvisie.

Afhankelijkheden

Het is niet verplicht alle API’s te implementeren, maar er zijn wel afhankelijkheden. Als je bijv. de Zaken API implementeert, heb je de Catalogi API nodig. Als je een van Documenten, Zaken, Catalogi, Besluiten implementeert, heb je een Notificaties en Autorisaties API nodig. etc. Die afhankelijkheden betekenen niet dat je het ook zelf moet implementeren, je kunt gebruik maken van API’s van anderen.

De afhankelijkheden tussen de API’s is als volgt (te lezen als rij is afhankelijk van kolom):

  Catalogi Zaken Documenten Besluiten Autorisaties Notificaties Notificaties voor consumers Contactmomenten Klanten Verzoeken Gemeentelijke selectielijst API
Catalogi         X           X
Zaken X   optioneel optioneel X X          
Documenten X optioneel   optioneel X X   optioneel   optioneel  
Besluiten X   optioneel optioneel X X          
Autorisaties         X X          
Notificaties         X            
Notificaties voor consumers                      
Contactmomenten   optioneel optioneel   X X     optioneel optioneel  
Klanten     optioneel   X X   optioneel   optioneel  
Verzoeken   optioneel     X X   optioneel optioneel    

Zie ook de compatibiliteit tussen de API versies en de API versies die nu beschikbaar zijn.

Overkoepelend gegevensmodel

Visualisatie ZGW API's

Bovenstaande afbeelding toont de hoe API’s voor zaakgericht werken aan elkaar gerelateerd zijn. Per API is aangegeven wat de belangrijkste resource(s) is/zijn en hoe deze relateren aan resources in ander API’s. Een stippelijn betekent dat de relatie optioneel is en dat beide resources los van elkaar kunnen bestaan. Een Klant kan contactmomenten hebben of een zaak initieren en klanten, contactmomenten en zaken kunnen los van elkaar bestaan. Een zaak is van een zaaktype, en hoewel zaaktype kan bestaan zonder dat er een zaak van dat type bestaat is het niet mogelijk dat een zaak bestaat zonder onderliggend zaaktype.

De Notificaties en Autorisaties API liggen onder de andere API’s omdat ze door elke ZGW API (behalve de referentielijsten API) gebruikt moeten worden. Elke API publiceert notificaties en zonder autorisatie is het niet mogelijk gebruik te maken van de API’s om de onderliggende gegevens te verwerken.

In het verleden waren in deze plaat ook de Klanten en Contatmomenten API’s ingetekend. Deze standaard wordt echter apart doorontwikkeld en daarom niet meer ingetekend in de API’s Zaakgericht werken. Voor informatie over de Klantinteracties API’s zie de github pages van de standaard voor Klantinteracties.

Onderstaand diagram toont alle resources (objecttypen) uit de API’s voor Zaakgericht Werken inclusief de relaties ertussen.

Bij elke resource is aangegeven uit welke API het afkomstig is.

De API’s zijn geïnspireerd op RGBZ en imZTC waarin objecten, gegevens en de onderlinge relaties zijn beschreven. Het gegevensmodel voor de ZGW API’s benadert het totaalbeeld wat in RGBZ en imZTC wordt geschetst nog het meest. Daar waar in RGBZ resources uit verschillende bronnen en modellen samenkomen is dat in de API’s voor Zaakgericht Werken opgesplitst. Er is een Catalogus API voor de ZTC en Zaken API voor zaken een documenten API voor Document (Informatieobjecten) en een Besluiten API voor Besluiten.

Het diagram toont geen resources uit de Autorisatie API en de Notificaties API omdat deze geen (modelleerbare) relaties hebben met resources uit de ander API’s.

In tegenstelling tot de bovenstaande visualisatie toont dit model alleen de API’s en resources die in productie zijn.

Overkoepelend gegevensmodel

In deze beschrijving van het gegevensmodel vind u meer informatie.

Eisen en uitgangspunten die voor alle API’s gelden

Definities

 • OAS schema: een API definitie die de OpenAPI-Specification volgt. VNG-Realisatie publiceert de schema’s waaraan implementaties moeten voldoen op github.

 • Consumer: een technologie die van de API’s gebruik maakt. Dit kan een taakapplicatie zijn, een andere service in service-naar-service communicatie, of eender welke (generieke) client-applicatie.

 • ‘Uiteindelijk resulteren’ betekent dat redirects (HTTP 301, HTTP 302) toegestaan zijn, mits deze redirect-locatie resulteert in een HTTP 200.

 • Autorisatie: het mechanisme om wel of niet toegang te verlenen tot operaties en/of gegevens in de API’s. Niet te verwarren met authenticatie.

 • Authenticatie: het mechanisme om de identiteit van een persoon of andere entiteit vast te stellen.

 • Eindgebruiker: de persoon die gebruik maakt van een (taak)applicatie die communiceert via de ZGW API’s.

 • De codes bij business logica (zoals zrc-001) verwijzen naar de Postman tests voor ZGW API’s

 • Endpoint: een pad dat ontsloten wordt in de API, al dan niet met dynamische parameters. Bijvoorbeeld: /api/v1/zaken/{uuid}

 • Operatie: de combinatie van een HTTP method zoals POST, GET, PUT, PATCH of DELETE en een endpoint.

API- en URI-strategie

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de API strategie voor de Nederlandse overheid (15 juli 2019) maar de API’s zijn in eerste instantie ontwikkeld volgens de DSO API- en URI-strategie. Hier en daar kan worden afgeweken om redenen van toepasselijkheid of omdat de strategie nog in ontwikkeling is.

Versionering van de API

In overeenstemming met API-20 MOET het MAJOR versienummer in de URL van de {API root URL} zitten. Het versienummer MAG vooraf worden gegaan door de letter “v”, bijvoorbeeld: https://example.com/api/v1/.

Zie: achtergrond bij versies en migraties

Paginering

In aanvulling op API-42 MOET er voor media-type application/json paginering worden gebruikt.

Ondersteuning voor media-type application/json+hal is geen onderdeel van de API-specificatie maar MAG wel worden aangeboden naast media-type application/json.

Paginering voor media-type application/json volgt een vaste structuur die wordt afgedwongen middels de API-specificatie.

Het attribuut count MOET het totaal aantal resultaten weergeven. Het attribuut next en previous geven respectievelijk de URL naar de volgende en vorige pagina weer. Dit MOET dezelfde URL zijn als het opvragen van de eerste pagina, gevolgd door een query-parameter page die het paginanummer bevat, of null indien er geen volgende of vorige pagina is.

De eerste pagina MOET 1 zijn (en niet 0). De URLs http://example.com/api/v1/resource en http://example.com/api/v1/resource?page=1 MOETEN hetzelfde resultaat geven.

De objecten van deze gepagineerde resource zitten in het attribuut results. Het aantal objecten per pagina MAG varieren maar 100 is gebruikelijk.

Voorbeeld

GET /api/v1/resource HTTP/1.0

{
 "count": 130,
 "next": "http://example.com/api/v1/resource?page=2",
 "previous": null,
 "results": [
  ...
 ]
}

Migreren van de API root URL

Als een wijziging van de API root URL geen invloed heeft op de inhoud van de API, ofwel, het betreft geen versiewijziging, dan MOET de API op de oude {API root URL} en alle onderliggende URL’s, een HTTP 301 (Definitief verplaatst) teruggeven. Als Location-header MOET de URL staan naar de resource op de nieuwe {API root URL}.

Als een wijziging van de API root URL wel invloed heeft op de inhoud van de API, ofwel, het betreft een versiewijziging, dan MAG de API op de oude {API root URL} GEEN HTTP 301 teruggeven naar de nieuwe {API root URL}.

Zie: achtergrond bij versies en migraties

Beschikbaar stellen van de OAS

Iedere component MOET het OAS schema serveren, onder {API root URL}/schema/openapi.yaml.

Voorbeelden van geldige URLs:

 • https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/schema/openapi.yaml
 • https://zrc.nl/api/v1/schema/openapi.yaml
 • https://api.zrc.nl/v1/schema/openapi.yaml
 • https://v1.api.zrc.nl/schema/openapi.yaml

De service-naar-service communicatie MOET het schema opvragen om operaties op resources uit te voeren.

Gegevensformaten

Een aantal formaten zijn nog niet formeel vastgelegd in OAS of JSON-Schema, echter deze worden wel binnen de API’s voor Zaakgericht werken gebruikt en opgelegd.

Duur

Een duur MOET in ISO-8601 durations uitgedrukt worden.

API-compatibiliteit

De API-specificaties hebben ieder hun eigen versie en doorontwikkeling. Echter, ze hebben ook afhankelijkheden, waardoor niet alle versies van de API’s met elkaar kunnen samenwerken. In dit overzicht is beschreven welke API-versies compatibel zijn met elkaar.

Performance

Om het aantal calls te kunnen verminderen teneinde de performance te verbeteren zijn van de API’s voor Zaakgericht werken versies beschikbaar waarin een expand patroon toegepast is. Zie hier voor de pagina waarin dit beschreven staat, inclusief links naar de Open API Specificaties.

Overige documentatie