Zaken API

API voor het opslaan en ontsluiten van zaakgegevens.

De API ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden bijv. opgeslagen in de Documenten API, besluiten in de Besluiten API, etc. Vanuit zaken worden er dan ook relaties gelegd naar andere resources.

Gegevensmodel

De zaak vormt de kern van het zaakgericht werken. De omvang en afbakening worden bepaald door het traject van (aan)vraag tot (passend) antwoord. Een zaak komt daarmee overeen met een bedrijfsproces.

Hoofd- en deel-zaken

Als een product of dienst via verschillende bedrijfsprocessen tot stand komt, wordt gewerkt met deelzaken. De hoofdzaak coördineert dat alle deelzaken samen leiden tot het (passende) antwoord op de (aan)vraag van de initiator.

Relevante andere zaken

Soms heeft de ene zaak betrekking op een andere zaak, zoals een bezwaarzaak die volgt op een vergunningzaak.

Aan elkaar gerelateerde zaken (met elk hun eigen bedrijfsproces/aanleiding) worden vastgelegd als AndereRelevanteZaak. Dit zijn zowel zaken binnen dezelfde organisatie als van verschillende organisaties.

Zaakobject

Elke zaak heeft ergens betrekking op wat is vastgelegd met de relatie naar zaakobject.  De, bij de ontwikkeling van de API’s gebruikte, zaakobjecten (mor,  verblijfsobject, …) kunnen als resource of m.b.v. identificerende gegevens worden opgenomen bij het zaakobject. Aangezien nog niet kan worden aangenomen dat deze vanuit de bron beschikbaar zijn.

Betrokken en rollen

Ook heeft elke zaak één of meer betrokkenen, die via hun rol aan de zaak gerelateerd zijn. De verschillende typen betrokkenen (medewerker, natuurlijk persoon, niet natuurlijk persoon en organisatieonderdeel), zijn nu opgenomen in de ZakenAPI. Aangezien nog niet kan worden aangenomen dat deze vanuit de bron beschikbaar zijn.

Relatie met besluiten en documenten

Een besluit kan een uitkomst zijn van een zaak van de zaakbehandelende organisatie. Besluit heeft dan ook een optionele relatie met de zaak waarvan het een uitkomst is. Deze relatie wordt in de Zaken API vastgelegd in zaakbesluit. Een informatieobject kan tot meer dan één zaak behoren en een zaak kan meer dan één informatieobjecten bevatten. De relatie tussen zaak en informatieobject is vastgelegd in zaakinformatieobject (Zaken API) en objectinformatieobject (Documenten API), waarbij zaakinformatieobject leidend is.

Zaakdossier

Een zaak, met eventuele deelzaken dan wel de verwijzing naar de hoofdzaak, alle kenmerken, alle daaraan gerelateerde Informatieobjecten en alle andere gerelateerde gegevens (via rol, zaakobject, etc.) vormen gezamenlijk het zaakdossier.

Gegevensmodel Zaken API 1.0.0

Gegevensmodel Zaken API 1.1.0

Zaakcontactmomenten

Nieuw in versie 1.1.0

Voor versie 1.1.0 bestond er geen Contactmomenten, Klanten en Verzoeken API’s en werden klantcontacten in de Zaken API opgenomen. Vanaf versie 1.1.0 is deze resource deprecated - consumers horen van de contactmomenten API gebruik te maken.

Over een zaak kunnen één of meerdere klantinteracties plaatsvinden. De relatie met contactmomenten wordt gelegd via Zaakcontactmoment (Zaken API) en objectcontactmoment (Contactmomenten API). De relatie met verzoeken wordt gelegd via Zaakverzoek (Zaken API) en objectverzoek (Verzoeken API).

Specificatie van de Zaken API

Release Notes

De release notes van de versies staan beschreven op deze pagina.

Known Issues

De known issues van de versies staan beschreven op deze pagina.

Releases

Referentie-implementatie Zaken API

In release Zaken API 1.5.0 is het expand mechanisme toegevoegd aan de standaard. Om redenen zoals omschreven in deze pagina is daarom Zaken API versie 1.2.1 komen te vervallen.

Versie Release datum API specificatie
1.5.1 26-09-2023 ReDoc, Swagger
1.4.1 26-09-2023 ReDoc, Swagger
1.3.1 26-09-2022 ReDoc, Swagger
1.5.0 22-08-2023 ReDoc, Swagger
1.4.0 21-03-2023 ReDoc, Swagger
1.2.1 21-12-2022 VERVALLEN ReDoc, Swagger
1.3.0 19-12-2022 ReDoc, Swagger, Diff
1.2.0 2021-08-31 ReDoc, Swagger, Diff
1.1.0 24-05-2021 ReDoc, Swagger, Diff
1.0.2 2020-06-12 ReDoc, Swagger, Diff
1.0.1 2019-12-16 ReDoc, Swagger, Diff
1.0.0 2019-11-18 ReDoc, Swagger

Specificatie van gedrag

Zaken APIen (ZRC) MOETEN aan twee aspecten voldoen:

 • de ZRC openapi.yaml MOET volledig geïmplementeerd zijn.

 • het run-time gedrag beschreven in deze standaard MOET correct geïmplementeerd zijn.

OpenAPI specificatie

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie-implementatie van het ZRC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

Bepaalde gedrageningen kunnen niet in een OAS spec uitgedrukt worden omdat ze businesslogica bevatten. Deze gedragingen zijn hieronder beschreven en MOETEN zoals beschreven geïmplementeerd worden.

Valideren zaaktype op de Zaak-resource (zrc-001)

aangepast in versie 1.5.0

Bij het aanmaken (zaak_create) of bijwerken (zaak_update, zaak_partial_update) van een zaak MOET de URL-referentie naar het zaaktype gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het zaaktype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

De provider MOET tevens valideren dat het opgehaalde zaaktype een zaaktype is conform de vigerende Catalogi API specificatie.

Garanderen uniciteit bronorganisatie en identificatie op de Zaak-resource (zrc-002)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET gevalideerd worden dat de combinatie identificatie en bronorganisatie uniek is, indien de identificatie door de consumer meegestuurd wordt.

Indien de identificatie niet door de consumer gestuurd wordt, dan MOET het ZRC de identificatie genereren op een manier die garandeert dat de identificatie uniek is binnen de bronorganisatie.

Valideren informatieobject op de ZaakInformatieObject-resource (zrc-003)

Bij het aanmaken (zaakinformatieobject_create) MOET de URL-referentie naar het informatieobject gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het object niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Valideren relatieinformatie op ZaakInformatieObject-resource (zrc-004)

Op basis van het objectType MOET de aardRelatie gezet worden conform het RGBZ. Omdat het objectType zaak is, moet aardRelatie gelijk zijn aan "hoort_bij".

De registratiedatum MOET door het systeem gezet worden op het moment van aanmaken.

Bij het updaten (zaakinformatieobject_update en zaakinformatieobject_partial_update) is het NIET TOEGESTAAN om de relatie te wijzingen. Bij andere waardes voor de attributen zaak, en informatieobject MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Synchroniseren relaties met informatieobjecten (zrc-005)

Wanneer een relatie tussen een INFORMATIEOBJECT en een ZAAK gemaakt of bijgewerkt wordt, dan MOET het ZRC in het DRC ook deze relatie aanmaken/bijwerken.

Een voorbeeld:

 1. Een informatieobject wordt gerelateerd aan een zaak door een consumer:

   POST https://zrc.nl/api/v1/zaakinformatieobjecten HTTP/1.0
  
   {
     "informatieobject": "https://drc.nl/api/v1/enkelvoudigeinformatieobjecten/1234",
     "zaak": "https://zrc.nl/api/v1/zaken/456789",
     "titel": "",
     "beschrijving": ""
   }
  
 2. Het ZRC MOET de relatie spiegelen in het DRC:

   POST https://drc.nl/api/v1/objectinformatieobjecten HTTP/1.0
  
   {
     "informatieobject": "https://drc.nl/api/v1/enkelvoudigeinformatieobjecten/1234",
     "object": "https://zrc.nl/api/v1/zaken/456789",
     "objectType": "zaak"
   }
  

Merk op dat het aanmaken van de relatie niet gelimiteerd is tot het aanmaken via de API. Indien elders (bijvoorbeeld via een admininterface) een relatie tot stand kan komen, dan MOET deze ook gesynchroniseerd worden.

Data filteren bij de bron op basis van zaaktypes (zrc-006)

Het AC legt op het niveau van zaaktype vast welke operaties mogelijk zijn en wat de maximale vertrouwelijkheidaanduiding is voor een consumer.

Het ZRC MAG ENKEL zaken ontsluiten waarvan:

 • het zaaktype voorkomt in de autorisaties van de consumer.
 • de vertrouwelijkheidaanduiding lager of gelijk aan de maximale vertrouwelijkheidaanduiding is voor het betreffende zaaktype.

De API-specificatie legt vast welke scopes nodig zijn voor welke operaties. Een provider MOET operaties blokkeren op zaken waarvan de nodige scopes niet toegekend zijn voor het zaaktype van de betreffende zaak.

Indien een operatie niet toegelaten is, dan MOET de provider met een HTTP 403 foutbericht antwoorden.

Een consumer is verbonden aan het concept Applicatie, waarop autorisaties gedefinieerd worden. Het is mogelijk om op het niveau van Applicatie de vlag heeftAlleAutorisaties te zetten. Indien deze gezet is, dan MOET de provider alle operaties voor deze consumer toelaten, op alle zaken.

Afsluiten zaak (zrc-007)

Een zaak wordt afgesloten door een eindstatus toe te kennen aan een Zaak. Elk ZaakType MOET minimaal één StatusType kennen. De eindstatus binnen een ZaakType is het StatusType met het hoogste volgnummer.

Een Zaak MOET een Resultaat hebben voor deze afgesloten kan worden.

De Zaak.einddatum MOET logisch afgeleid worden uit het toekennen van de eindstatus via de Status.datumStatusGezet.

Als een Zaak een eindstatus heeft dan is de zaak afgesloten en mogen gegevens van de zaak niet meer aangepast worden (behalve om redenen van correctie). Dit MOET beveiligd worden met de scope zds.scopes.zaken.geforceerd-bijwerken. “Gegevens van de zaak” omvat hier ook de gerelateerde gegevens zoals klantcontacten, resultaat, rollen, statussen, zaakinformatieobjecten, zaakobjecten, zaakbesluiten en zaakeigenschappen.

Bij het afsluiten van een Zaak MOET het ZRC het Informatieobject.indicatieGebruiksrecht controleren van alle gerelateerde informatieobjecten. Deze MAG NIET null zijn, maar MOET true of false zijn. Indien dit niet het geval is, dan dient het ZRC een validatiefout te genereren met code indicatiegebruiksrecht-unset.

Heropenen zaak (zrc-008)

Bij het heropenen van een Zaak MOET de client een andere status toevoegen aan de zaak dan een eindstatus. Hiervoor MOET de client de scope zds.scopes.zaken.heropenen hebben.

Tevens MOET de provider de volgende velden op null zetten zodra een eindstatus wordt gewijzigd in een andere status:

 • Zaak.einddatum
 • Zaak.archiefactiedatum
 • Zaak.archiefnominatie

Vertrouwelijkheidaanduiding van een zaak (zrc-009)

Indien de client een vertrouwelijkheidaanduiding meegeeft bij het aanmaken of bewerken van een zaak, dan MOET de provider deze waarde toekennen. Indien de client deze niet expliciet toekent, dan MOET deze afgeleid worden uit Zaak.ZaakType.vertrouwelijkheidaanduiding.

Een Zaak response van de provider MOET altijd een geldige waarde voor vertrouwelijkheidaanduiding bevatten. Een client MAG een waarde voor vertrouwelijkheidaanduiding meesturen.

Valideren communicatiekanaal op de Zaak resource (zrc-010)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET de URL-referentie naar het communicatiekanaal gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het zaaktype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Het ophalen van deze resource moet een JSON-document zijn met de vorm van een communicatiekanaal zoals gedocumenteerd op de referentielijsten-api:

{
  "url": "http://example.com",
  "naam": "string",
  "omschrijving": "string"
}

Valideren relevanteAndereZaken op de Zaak-resource (zrc-011)

De lijst relevanteAndereZaken bevat URL-referenties naar andere zaken. Elke URL-referentie MOET gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van de url niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

In het foutbericht MOET de naam binnen invalid-params dan relevanteAndereZaken.<index> zijn, waarbij index start bij 0.

Gegevensgroepen (zrc-012)

De client MAG gegevensgroepen zoals Zaak.verlenging en Zaak.opschorting meesturen met een waarde null om aan te geven dat er geen waarde gezet is. Dit is equivalent aan het niet-meesturen van de key in de request body. Als de client een (genest) object meestuurt, dan MOET de provider hierop de validatie van de gegevensgroep toepassen.

De provider MOET altijd de geneste structuur van de gegevensgroep antwoorden.

Valideren hoofdzaak op de Zaak-resource (zrc-013)

Bij het aanmaken of bewerken van een Zaak kan de hoofdzaak aangegeven worden. Dit MOET een geldige URL-referentie naar een Zaak zijn, indien opgegeven.

Indien de client een hoofdzaak opgeeft die zelf een deelzaak is (i.e. Zaak.hoofdzaak != null), dan moet het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht (deelzaken van deelzaken zijn NIET toegestaan).

Indien de client een zaak bewerkt en diezelfde zaak als URL-referentie meegeeft als hoofdzaak, dan moet het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht (een zaak MAG GEEN deelzaak van zichzelf zijn).

Zaak.betalingsindicatie en Zaak.laatsteBetaaldatum (zrc-014)

Indien de betalingsindicatie de waarde "nvt" heeft en een waarde gegeven is voor laatsteBetaaldatum, dan MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht. Bij alle andere waarden van betalingsindicatie MAG een waarde opgegeven worden voor laatsteBetaaldatum.

Indien een waarde ingevuld is voor laatsteBetaaldatum en de betalingsindicatie wordt gewijzigd naar "nvt", dan MOET de laatsteBetaaldatum op null gezet worden.

Valideren van producten en/of diensten bij een Zaak (zrc-015)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET de collectie productenOfDiensten worden getoetst tegen het Zaaktype.productenOfDiensten van het betreffende zaaktype. De producten en/of diensten van de zaak MOETEN een subset van de producten en/of diensten op het zaaktype zijn.

Valideren tegen de catalogus en bijhorende typen

Het zaaktype van een zaak legt vast wat de mogelijke waarden zijn voor gerelateerde resources aan zaken. Dit MOET gevalideerd worden door een provider.

Valideren dat het statustype van een Status bij het Zaak.zaaktype hoort (zrc-016)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een Status bij een Zaak toegevoegd wordt, dan MOET het Status.statustype voorkomen in de Status.zaak.zaaktype.statustypen.

Valideren dat het informatieobjecttype van een ZaakInformatieObject.informatieobject bij het Zaak.zaaktype hoort (zrc-017)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een ZaakInformatieObject bij een Zaak toegevoegd wordt, dan MOET het ZaakInformatieObject.informatieobject.informatieobjecttype voorkomen in de ZaakInformatieObject.zaak.zaaktype.informatieobjecttypen.

Valideren dat de eigenschap van een ZaakEigenschap bij het Zaak.zaaktype hoort (zrc-018)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een ZaakEigenschap bij een Zaak toegevoegd wordt, dan MOET de ZaakEigenschap.eigenschap voorkomen in de ZaakEigenschap.zaak.zaaktype.eigenschappen.

TODO: fix in ZRC

Valideren dat het roltype van een Rol bij het Zaak.zaaktype hoort (zrc-019)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een Rol bij een Zaak toegevoegd wordt, dan MOET het Rol.roltype voorkomen in de Rol.zaak.zaaktype.roltypen.

Valideren dat het resultaattype van een Resultaat bij het Zaak.zaaktype hoort (zrc-020)

Documentatie toegevoegd in patch 1.0.1

Wanneer een Resultaat bij een Zaak toegevoegd wordt, dan MOET het Resultaat.resultaattype voorkomen in de Resultaat.zaak.zaaktype.resultaattypen.

Archiveren

Afleiden van archiveringsparameters (zrc-021)

Het resultaat van een zaak is bepalend voor het archiefregime. Bij het afsluiten van een zaak MOETEN de attributen Zaak.archiefnominatie en Zaak.archiefactiedatum bepaald worden uit het Zaak.Resultaat als volgt:

 1. Indien de zaak geen archiefnominatie heeft, dan MOET deze overgenomen worden uit Resultaat.Resultaattype.archiefnominatie
 2. Indien Resultaat.Resultaattype.archiefactietermijn gevuld is:
  1. Bepaal de brondatum van de archiefprocedure
   1. Consulteer het groepattribuut Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure
   2. Afhankelijk van de waarde van afleidingswijze:
    • afgehandeld -> gebruik Zaak.einddatum
    • hoofdzaak -> gebruik Zaak.hoofdzaak.einddatum
    • eigenschap -> gebruik de waarde van de eigenschap met als naam de waarde van Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.datumkenmerk
    • ander_datumkenmerk -> Zaak.archiefactiedatum MOET handmatig afgeleid en gezet worden
    • zaakobject -> zoek de gerelateerde objecten van type Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.objecttype.Lees van elk object het attribuut met de naam Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.datumkenmerk en gebruik de maximale waarde.
    • termijn -> Zaak.einddatum + Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.procestermijn
    • gerelateerde_zaak -> maximale Zaak.einddatum van alle gerelateerde zaken
    • ingangsdatum_besluit -> maximale Besluit.ingangsdatum van alle gerelateerde besluiten
    • vervaldatum_besluit -> maximale Besluit.vervaldatum van alle gerelateerde besluiten
  2. Zet Zaak.archiefactiedatum als brondatum + Resultaat.Resultaattype.archiefactietermijn

Indien de archiefactiedatum niet bepaald kan worden, dan MAG er geen datum gezet worden. Dit kan voorkomen als de brondatum niet bepaald kan worden of de archiefactietermijn niet beschikbaar is.

Zetten Zaak.archiefstatus (zrc-022)

De standaardwaarde voor archiefstatus is nog_te_archiveren. Indien een andere waarde gezet wordt, dan MOETEN alle gerelateerde informatieobjecten de status gearchiveerd hebben.

De attributen Zaak.archiefnominatie en Zaak.archiefactiedatum MOETEN een waarde krijgen als de de archiefstatus een waarde krijgt anders dan nog_te_archiveren.

Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, dan MOET het ZRC met een HTTP 400 foutbericht antwoorden.

Vernietigen van zaken (zrc-023)

Bij het verwijderen van een Zaak MOETEN de zaak en gerelateerde objecten daadwerkelijk uit de opslag verwijderd worden. Zogenaamde “soft-deletes” zijn NIET TOEGESTAAN. Onder gerelateerde objecten wordt begrepen:

 • zaak - de deelzaken van de verwijderde hoofzaak
 • status - alle statussen van de verwijderde zaak
 • resultaat - het resultaat van de verwijderde zaak
 • rol - alle rollen bij de zaak
 • zaakobject - alle zaakobjecten bij de zaak
 • zaakeigenschap - alle eigenschappen van de zaak
 • zaakkenmerk - alle kenmerken van de zaak
 • zaakinformatieobject - relatie naar enkelvoudige informatieobjecten *
 • zaakverzoek - relatie naar een zaak verzoek (nieuw in 1.1.0)
 • zaakcontactmoment - relatie naar een zaak contactmoment (nieuw in 1.1.0)
 • klantcontact - alle klantcontacten bij een zaak
 • audittrail - de geschiedenis van het object

Een deelzaak KAN vernietigd worden zonder dat de hoofdzaak vernietigd wordt.

* Het verwijderen van een zaakinformatieobject in het ZRC leidt er toe dat het objectinformatieobject in het DRC ook verwijderd wordt indien dit kan.

Bewaren van zaken (zrc-026)

Nieuw in 1.3.0

De ‘Startdatum bewaartermijn’ markeert het einde van de Selectielijst-procestermijn en het begin van de Selectielijst-bewaartermijn. De periode waarover een zaakdossier na afronding van de zaak gearchiveerd blijft, bestaat in de Selectieljst uit twee gedeelten: achtereenvolgens de Procestermijn en de Bewaartermijn. De procestermijn eindigt bij het vervallen van het procesobject waarop de zaak betrekking heeft (zie attribuutsoort Procesobjectaard). Dit is het startmoment van de bewaartermijn d.w.z. van de periode waarover het zaakdossier vervolgens bewaard dient te blijven.

De attribuutsoort wordt alleen van een waarde voorzien voor te vernietigen zaakdossiers. Voor altijd te bewaren zaakdossiers start de bewaartermijn op de datum van afronding van de zaak. De waarde van de attribuutsoort wordt zoveel als mogelijk bepaald gedurende de behandeling van de zaak, teneinde de archiefactiedatum (cq. datum vernietiging) te kunnen bepalen bij afronding van de zaak. In sommige gevallen is evenwel van het vervallen van het procesobject pas sprake nadat de zaak afgerond is. Een dergelijk procesobject moet gevolgd worden (m.b.v. de waarden van de groepattribuutsoort ‘Procesobject’) teneinde het vervallen daarvan te constateren en alsnog de waarde van ‘Startdatum bewaartermijn’ te kunnen bepalen.

HTTP-Caching

Nieuw in versie 1.1.0

De Zaken API moet HTTP-Caching ondersteunen op basis van de ETag header. In de API spec staat beschreven voor welke resources dit van toepassing is.

De ETag MOET worden berekend op de JSON-weergave van de resource. Verschillende, maar equivalente weergaves (bijvoorbeeld dezelfde API ontsloten wel/niet via NLX) MOETEN verschillende waarden voor de ETag hebben.

Indien de consumer een HEAD verzoek uitvooert op deze resources, dan MOET de provider antwoorden met dezelfde headers als bij een normale GET, dus inclusief de ETag header. Er MAG GEEN response body voorkomen.

Indien de consumer gebruik maakt van de If-None-Match header, met één of meerdere waarden voor de ETag, dan MOET de provider antwoorden met een HTTP 304 bericht indien de huidige ETag waarde van de resource hierin voorkomt. Als de huidige ETag waarde hier niet in voorkomt, dan MOET de provider een normale HTTP 200 response sturen.

TODO: synchroniseren zaakcontactmomenten

Synchroniseren relaties met verzoeken (zrc-024)

Nieuw in versie 1.1.0

Wanneer een relatie tussen een VERZOEK en een ZAAK gemaakt of bijgewerkt wordt, dan MOET het ZRC in de Verzoeken API ook deze relatie aanmaken/bijwerken.

Een voorbeeld:

 1. Een verzoek wordt gerelateerd aan een zaak door een consumer:

   POST https://zrc.nl/api/v1/zaakverzoeken HTTP/1.0
  
   {
     "verzoek": "https://vrc.nl/api/v1/verzoeken/1234",
     "zaak": "https://zrc.nl/api/v1/zaken/456789",
   }
  
 2. Het ZRC MOET de relatie spiegelen in de Verzoeken API:

   POST https://vrc.nl/api/v1/objectverzoeken HTTP/1.0
  
   {
     "verzoek": "https://vrc.nl/api/v1/verzoeken/1234",
     "object": "https://zrc.nl/api/v1/zaken/456789",
     "objectType": "zaak"
   }
  

Merk op dat het aanmaken van de relatie niet gelimiteerd is tot het aanmaken via de API. Indien elders (bijvoorbeeld via een admininterface) een relatie tot stand kan komen, dan MOET deze ook gesynchroniseerd worden.

Synchroniseren relaties met contactmomenten (zrc-025)

Nieuw in versie 1.1.0

Wanneer een relatie tussen een CONTACTMOMENT en een ZAAK gemaakt of bijgewerkt wordt, dan MOET het ZRC in het CRC ook deze relatie aanmaken/bijwerken.

Nieuw in versie 1.5.0

Reikwijdte expand parameters (zrc-025)

Indien een verzoek één of meer expand parameters bevat MOET deze parameter alleen informatie uit de Zaken API of gerelateerde informatie uit de Catalogi API bevatten. Indien een expand parameter om informatie uit andere bronnen vraagt moet een foutmelding (http 406?) worden teruggegeven.

Diepte uitvoeren expand parameters (zrc-026)

Indien een verzoek één of meer expand parameters bevat MOET de expand niet dieper gaan dan maximaal 3 niveaus diep. Wanneer een consumer een diepere expand opgeeft MOET het antwoord maximaal de 3 niveaus diep gaan. Hiermee kan de volgende informatie in een response opgenomen worden:

Zaak
	zaaktype
	status
		statustype
	gerelateerdeZaak
		zaaktype
		status
			statustype

Expand parameter onderdeel van opgevraagde resource (zrc-026)

Indien een verzoek één of meer expand parameters bevat MOET het attribuut onderdeel zijn van de opgevraagde resource. Indien een expand parameter geen geldig attribuut is van de opgevraagde resource moet een foutmelding (http 404) worden teruggegeven.

Gedrag bij fouten in expand parameters (zrc-027)

Op een verzoek MOET een geldige response zoals deze opgevraagd is opleveren. Indien een verzoek één of meer expand parameters bevat MOET ook de te expanderen informatie opgehaald en teruggegeven kunnen worden. Indien geen geldige response kan worden teruggegeven moet een foutmelding (http 404) worden teruggegeven.

Overige documentatie