StUF Sectormodellen en koppelvlakken

StUF Sectormodellen en koppelvlakken zijn berichtenstandaarden die de structuren beschrijven waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen. Deze gemeentelijke berichtenstandaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat, kortweg StUF. De StUF-standaard zegt niets over de inhoud van een specifiek bericht. Daartoe zijn door VNG Realisatie, op basis van de informatiemodellen RSGB, RGBZ en imZTC, zgn. StUF sectormodellen (een berichtenstandaard) ontwikkeld op basis waarvan wel specifiek toepasbare berichten gevormd kunnen worden. Dit zijn de generieke standaarden, ook wel horizontale sectormodellen genoemd, StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC. Ook door externe partijen zoals bijv. de Waarderingskamer, de Kamers van Koophandel, GeoNovum en ICTU zijn StUF sectormodellen ontwikkeld, de zogenaamde verticale sectormodellen (StUF-WOZ, StUF-KvK, StUF-Geo IMGeo en StUF-RIHa), welke door henzelf beheerd worden. Ook deze zijn allen gebaseerd op een informatiemodel.

Bij gebruik van StUF dient nog veel omtrent inhoud en proces voor het gebruik van de berichten door de opdrachtgever ingevuld te worden. Met gebruik van een StUF sectormodel is de inspanning voor de opdrachtgever al een stuk minder maar ook hier is het uiterst belangrijk de berichten en processen te controleren. Gebruik van StUF koppelvlakken geeft de meeste zekerheid.

Een StUF koppelvlakspecificatie of koppelvlakstandaard specificeert hoe de gegevensuitwisseling tussen applicaties en voorzieningen eruit moet zien. Het legt concrete afspraken vast waarmee specifieke gegevens kunnen worden gecommuniceerd. Afspraken over specifieke berichten die tussen bepaalde referentiecomponenten uitgewisseld moeten en/of kunnen worden, afspraken over aanscherping van de berichten uit een StUF sectormodel en afspraken over de wijze waarop die berichten verstuurd moeten worden.

StUF Koppelvakspecificaties zijn vaak gebaseerd op de eerder genoemde horizontale- of verticale sectormodellen en beschrijven hoe deze generieke standaarden bij specifieke koppelingen gebruikt moeten worden.

In een StUF koppelvlakspecificatie is altijd aangegeven op welke referentiecomponenten de specificatie van toepassing is. In de GEMMA Softwarecatalogus geven leveranciers aan welke referentiecomponenten hun softwareproducten ondersteunen. Hierdoor kan worden nagegaan welke standaarden relevant zijn voor een softwareproduct.

Doorontwikkeling

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Basis- en kerngegevens

Het aandachtsgebied ‘Basis- en kerngegevens’ betreft het beheer en gebruik van basis- en kerngegevens uit bijvoorbeeld BAG, GBA (BRP), nHR en BRP van objecten zoals Personen, Gebouwen, Adressen, Maatschappelijke activiteiten, Vestigingen, etc… De StUF sectormodellen en koppelvlakken in dit aandachtsgebied bieden componenten en berichten waarmee gegevens over dit soort objecten kunnen worden uitgewisseld tussen applicaties. In de tabel hieronder vind je de standaarden die daarbij een rol spelen.

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
Sectormodel Basisgegevens: StUF-BG (RSGB) VNG Realisatie 3.10 3.01, 2.04
StUF BAG (BAG) VNG Realisatie 3.10 3.01
LV Adressen en Gebouwen (LV BAG) (BAG) Kadaster 2.0 3.01
Kadastrale mutatieservices (BRK-Levering) VNG Realisatie 1.0 3.01
Sectormodel Geo: StUF Geo IMGeo (BGT) Geonovum 1.3 3.01
Sectormodel HR: StUF-HR (nHR) Kamers van Koophandel ? 3.01

Zaken en documenten

Het aandachtsgebied ‘Zaken en documenten’ heeft betrekking op zaken die bij een gemeente in behandeling zijn en alle daaraan gerelateerde documenten. Denk daarbij aan de aanvraag voor een parkeervergunning of een vergunning voor een evenement. Het sectormodel StUF-ZKN biedt daarbij voorzieningen voor het opvragen of het muteren van gegevens m.b.t. de betreffende zaken. Het sectormodel StUF-ZTC voorziet in mogelijkheden om configuratiegegevens m.b.t. zaakgerelateerde systemen uit te wisselen.

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
Sectormodel Zaken: StUF-ZKN (RGBZ) VNG Realisatie 3.10 3.01
Sectormodel Zaaktypen(-catalogus): StUF–ZTC (ImZTC) VNG Realisatie 3.10 3.01
Zaak- en Documentservices VNG Realisatie 1.2 3.01
Documentcreatieservices VNG Realisatie 1.1 3.01

Dienstverleningsdomein

Onder het Dienstverleningsdomein vallen de interacties die de digitale dienstverlening ondersteunen zoals activiteiten aangaande Burgerzaken, Belastingheffing en Front-offce.

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
Prefill eFormulierservices VNG Realisatie 1.0 3.01
Sectormodel e-Formulieren: StUF-EF VNG Realisatie 3.15 3.01
Sectormodel WOZ: StUF-WOZ Waarderingskamer 3.12 3.01
StUF BAG-GBA VNG Realisatie 3.10 3.01, 2.04

Ruimtelijk domein

Onder het Ruimtelijk domein vallen bijvoorbeeld de interacties die de activiteiten met betrekking tot het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht op deze vergunningen of andere regelgeving ondersteunen.

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
Wabo-BAG services VNG Realisatie 1.0 3.01
Toezicht- en Handhavenservices VNG Realisatie 2.0 3.01
StUF-Geo BAG Geonovum ? 3.01
LV Omgevingsloket Ministerie van IenM 3.05 3.01
Sectormodel RIHa: StUF-RIHa ILT 2.0 3.01

Sociaal domein

Onder het Sociaal domein vallen de interacties die activiteiten ondersteunen met betrekking tot het verlenen van zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie.

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
StUF Jeugdzorg (CORV) VNG Realisatie 1.0 3.01
Regie- en zaakservices VNG Realisatie 1.0 3.01
StUF-GGk berichtenvelop ISD-Keten VNG Realisatie 2.1 3.01
Participatieladder      
Kinderopvang      

Bedrijfsvoeringsdomein

Onder het Bedrijfsvoeringsdomein vallen bijvoorbeeld de interacties die de geldstromen van een gemeente ondersteunen.

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
Koppelvlak Betalen- en Invorderenservices VNG Realisatie 1.0 3.01

Compliancy

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zelf te controleren of de berichten voldoen aan de specificaties. Voor een aantal standaarden kan een leverancier compliancy behalen op het StUF Test Platform. De opdrachtgever kan dan exact zien in welke mate een StUF koppelvlak ondersteund wordt. Aangeraden wordt dan ook het voldoen aan de compliancy eisen op het StUF Test Platform en dit aan kunnen tonen met een geslaagd testrapport als eis op te nemen. Door gebruik van de GIBIT, de gemeentelijke uniforme inkoopvoorwaarden voor IT borgt u dit duurzaam voor vastgestelde (open) standaarden.