Notificaties

Een component moet een bericht kunnen sturen die andere componenten kunnen ontvangen zodat zij hierop kunnen acteren indien dit een interessant bericht is voor het betreffende ontvangende component.

Uitgangspunten

Notificatie als REST API component

Er wordt een notificatiecomponent (NC) ontwikkeld met de functionaliteiten:

 1. registreren van abonnees (=componenten of applicaties die berichten willen ontvangen)
 2. ontvangen van berichten die gerouteerd moeten worden
 3. distribueren van berichten naar de abonnees

Taken 1 en 2 worden sowieso via een REST API ontsloten.

De derde taak wordt via webhooks ingevuld, waarbij we als webhook begrijpen:

Een endpoint/url bij een abonnee die voor de NC bereikbaar is waarnaar de berichten gestuurd kunnen worden. De component acteert op deze berichten. Van de webhook wordt verwacht dat het bericht correct ontvangen is als die met een HTTP 200 status antwoordt.

We onderkennen dat voor voor deze taken een meer gespecialiseerd protocol als AMQP wellicht beter geschikt is maar wel met zijn eigen uitdagingen komt (zie ook onderaan).

Technologie onafhankelijk

De hierboven genoemde REST API wordt een “standaard”. Welke onderliggende technologie echt gebruikt wordt maakt niet zo veel uit.

Wij gebruiken (waarschijnlijk) onderliggend de Pub/Sub-functionaliteit in RabbitMQ met behulp van Topics.

Kanalen

Berichten worden verstuurd via bepaalde kanalen (Exchange in AMQP). Consumers kunnen zich op zo’n kanaal abonneren, aangevuld met bepaalde filters (Topics in AMQP). Elk component krijgt zijn eigen kanaal.

Ter illustratie: De Zaken API publiceert alles op het kanaal zaken. Een zaak of status wijziging wordt hierop gepubliceerd. Ook als een document wordt toegevoegd wordt het aanmaken van de relatie tusen de zaak en het document gepubliceerd op dit kanaal.

Componenten produceren dus berichten op een bepaald kanaal - ook wel “bronnen” genoemd. Een ZRC, DRC, BRC zijn de voor de hand liggende bronnen binnen zaakgericht werken.

Relevantie van een notificatie bepalen

Een abonnement op een kanaal kan gepaard gaan met bepaalde filters. Deze filters zorgen er voor dat de consumer bepaalde notificaties niet doorgegeven krijgt omdat ze niet voldoen aan het opgegeven filter. Hiermee kan een overdaad aan irrelevante berichten worden voorkomen.

De vervolg-last van het bepalen of een notificatie, bijvoorbeeld van een zaakwijziging of het aanmaken van een zaak, relevant is, ligt bij de consumer. De consumer dient op basis van de notificatie te bepalen of het initieel relevant is (bijvoorbeeld het Zaaktype), de details op te halen en vervolgens daadwerkelijk te bepalen of deze notificatie tot een actie leidt.

Er komt een generieke API voor het ontvangen van notificaties

Om berichten te kunnen ontvangen, zal elke consumer een beperkte API specificatie moeten implementeren, beschikbaar op de webhook-url.

Het ontvangen van berichten op de webhook-url zal generiek geimplementeerd worden in de ZGW componenten. Ook de vorm van het bericht zal gestandaardiseerd zijn. Bij het aanmaken van een abonnement dient de webhook-url (callbackUrl genaamd in de API specificatie) opgegeven te worden waardoor de precieze URL niet verder gestandardiseerd wordt.

Notificatie bericht specificatie

Naast alle API-specificaties voor het beheren van abonnementen en bronnen is de kern van het verhaal de notificatie zelf. Alle attributen en attribuutnamen onder voorbehoud.

Attribuut Omschrijving
kanaal De naam van het kanaal (Exchange in AMQP) behorend bij de bron. (bijv. zaken, documenten, besluiten, etc.)
hoofdObject De URL van de resource behorend bij het kanaal (bijv. Zaak) van de actuele resource (omdat we nog geen historie hebben)
resource Naam van de daadwerkelijk resource die is gewijzigd (bijv. Status)
resourceUrl De URL van de daadwerkelijk resource (optioneel)
actie De actie die de gebeurtenis op abstract niveau omschrijft. Dit is een vaste lijst bestaande uit gewijzigd, verwijderd, aangemaakt eventueel aangevuld met additionele waarden, die per bron zijn vastgelegd in de standaard.
aanmaakdatum Datum en tijd van gebeurtenis
kenmerken Een lijst van objecten die de kenmerken van het bericht vormen. De mogelijke kenmerken worden vastgelegd per bron in de standaard.

LET OP: Vooruitlopend op tijdreizen - De URL moet een ?tijdstempel=<tijd en datum> meekrijgen zodat niet de actuele versie van de Zaak geeft maar de versie die echt hoort bij het bericht. Verder is er de wens om het “verschil” van voor en na de wijziging mee te geven in de notificatie of op te vragen.

Bronnen

In het geval van de ZGW API’s wordt elk component gezien als bron en heeft dus zijn eigen kanaal, met eigen kenmerken en eventueel additionele acties.

Elk component kan kenmerken definieren die helpen bij het filteren van relevante informatie.

Zaken API

 • Kanaal: zaken
 • Additionele acties: -
Kenmerk Omschrijving
bronorganisatie Overeenkomstig veld in ZAAK
zaaktype Overeenkomstig veld in ZAAK
vertrouwelijkheidaanduiding Overeenkomstig veld in ZAAK

Documenten API

 • Kanaal: documenten
 • Additionele acties: -
Kenmerk Omschrijving
bronorganisatie Overeenkomstig veld in ENKELVOUDIG INFORMATIEOBJECT
informatieobjecttype Overeenkomstig veld in ENKELVOUDIG INFORMATIEOBJECT
vertrouwelijkheidaanduiding Overeenkomstig veld in ENKELVOUDIG INFORMATIEOBJECT

Besluiten API

 • Kanaal: besluiten
 • Additionele acties: -
Kenmerk Omschrijving
verantwoordelijkeOrganisatie Overeenkomstig veld in BESLUIT
besluittype Overeenkomstig veld in BESLUIT

Zaaktypen API

Op dit moment nog niet gespecificeerd.

API specificatie

Abonneren

Een consumer abonneert zich op notificaties door de volgende request naar de NC te sturen:

POST /api/v1/abonnementen HTTP/1.0

Authorization: Bearer abcdef1234
Content-Type: application/json

{
  "callbackUrl": "https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/callbacks",
  "auth": "Bearer aef34gh...",
  "kanalen": [{
    "naam": "zaken",
    "filters": {
      "bronorganisatie": "082096752011",
      "zaaktype": "https://example.com/api/v1/zaaktypen/5aa5c",
      "vertrouwelijkheidaanduiding": "*"
    }
  }, {
    "naam": "documenten",
    "filters": {
      "bronorganisatie": "082096752011",
      "informatieobjecttype": "https://example.com/api/v1/informatieobjecttype/b8c11",
      "vertrouwelijkaanduiding": "openbaar"
    }
  }]
}

Het DELETEn, PATCH en PUT op individuele subscribers moet mogelijk zijn.

Details moeten ook opgevraagd kunnen worden, met uitzondering van de auth gegevens.

Filter parameter(s) op kanalen zijn handig.

Alle kenmerken die een component definieert MOETEN aanwezig zijn in een filter maar de waardes mogen naar wens worden ingevuld zodat er alleen berichten binnenkomen die voldoen aan de filterkenmerken. De waarde * betekent dat er niet gefilterd wordt op het element.

Onder de motorkap worden de kenmerken vertaald naar een RabbitMQ-“topic”. Elke waarde wordt base64-encoded en gescheiden door punten. Het voorbeeld wordt dus MDgyMDk2NzUyMDEx.aHR0cHM6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9hcGkvdjEvemFha3R5cGVuLzVhYTVj.b3BlbmJhYXI=, ofwel als we elk element weer decoden: 082096752011.https://example.com/api/v1/zaaktypen/5aa5c.openbaar.

Dit is een intern implementatiedetail.

Kanalen beheren

Een kanaal is het equivalent van een exchange in RabbitMQ.

Kanalen worden aangemaakt door producers (bronnen), en zijn gekarakteriseerd door een unieke naam.

POST /api/v1/kanalen HTTP/1.0

Authorization: Bearer abcdef1234
Content-Type: application/json

{
  "naam": "zaken",
  "documentatieLink": "http://example.com",
  "filters": [
    "bronorganisatie",
    "zaaktype",
    "vertrouwelijkheidaanduiding"
  ]
}

Een kanaal mag slechts eenmalig aangemaakt worden.

Daarnaast moet het ophalen van kanalen mogelijk zijn, zodat consumers kunnen zien waarop ze zich kunnen abonneren.

De filters geven aan welke kenmerken zullen opgenomen worden in berichten op dit kanaal, en tonen waarop consumers kunnen filteren. Bij het abonneren moeten de filters getoetst worden tegen deze filters. Ook hier is volgorde belangrijk.

Notificaties insturen (publiceren)

De NC moet notificaties kunnen ontvangen:

POST /api/v1/notificaties HTTP/1.0

Authorization: Bearer abcdef1234
Content-Type: application/json

{
  "kanaal": "zaken",
  "hoofdObject": "https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/d7a22",
  "resource": "status",
  "resourceUrl": "https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/statussen/d7a22/721c9",
  "actie": "create",
  "aanmaakdatum": "2018-01-01T17:00:00Z",
  "kenmerken": {
    "bron": "082096752011",
    "zaaktype": "https://example.com/api/v1/zaaktypen/5aa5c",
    "vertrouwelijkeidaanduiding": "openbaar"
  }
}

Onder water worden de kenmerken in een bepaald formaat gebruikt voor topics, zodat consumers deze eenvoudiger kunnen filteren.

Merk op dat de kenmerken als Array opgebouwd worden. Dit is omdat Object keys in JSON geen inherente volgorde hebben, en de volgorde wel belangrijk is voor interne doeleinden.

Notificaties ophalen (CONCEPT)

In eerste instantie zetten we enkel in op push via webhooks. Later laten we toe om ook notificaties te pullen.

GET /api/v1/abonnementen/ae54ef/notificaties HTTP/1.0

Authorization: Bearer abcdef1234
Accept: application/json

[{
  "kanaal": "zaken",
  "hoofdObject": "https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/d7a22",
  "resource": "status",
  "resourceUrl": "https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/statussen/d7a22/721c9",
  "actie": "create",
  "aanmaakdatum": "2018-01-01T17:00:00Z",
  "kenmerken": {
    "bron": "082096752011",
    "zaaktype": "https://example.com/api/v1/zaaktypen/5aa5c",
    "vertrouwelijkeidaanduiding": "openbaar"
  }
}]

Dit zal enkel de niet bezorgde notificaties teruggeven.

Uitdagingen en oplossingen

AMQP vs. webhooks: volgorde events

Een van de grote voordelen van direct op AMQP in te haken is dat het protocol oplossingen voorziet om te garanderen dat berichten in de juiste volgorde aankomen.

In het scenario dat er bijvoorbeeld twee snelle statusupdates zijn van:

 1. Aangemaakt naar
 2. In behandeling naar
 3. Afgerond

Als je geen AMQP gebruikt, kan het zijn dat door de intrinsieke aard van TCP/HTTP statusupdate 3 voor 2 afgeleverd wordt op de webhook, door latency op de eerste call bijvoorbeeld.

Dit zou kunnen leiden tot een incorrecte statusupdate via push bij clients.

We verwachten dat dit geen probleem wordt, omdat de inhoud van de wijziging niet in de notificatie opgenomen is, maar enkel de kennisgeving dat iets gebeurd is, en het is aan de consumer om de nieuwe state van de betrokken resource(s) te bevragen. Dit betekent ook dat snelle, opeenvolgende notificaties in principe kunnen geconsolideerd worden (orde van <1s).

AMQP vs. webhooks: garantie dat een bericht afgeleverd wordt

AMQP voorziet ook in de garantie dat messages bezorgd worden als een node (tijdelijk) onbereikbaar is en later weer online komt. Dit kan het geval zijn tijdens deployments bijvoorbeeld, of een onverwachte outage.

Met webhooks kan de HTTP statuscode bij het afleveren gecontroleerd worden. Indien de consumer niet antwoordt met een HTTP 200 status, dan kan het bericht gemarkeerd worden als ‘niet-afgeleverd’, en kan er opnieuw geprobeerd worden (met exponential backoff). Ook kan de NC een interface bieden om events te re-senden.

Door de aard van de berichten (enkel kennisgeving dat er een event is, niet wat de inhoud is), informeert dit ook de client om data te re-fetchen, en is het risico op kwalijke gevolgen van vertraagde berichten beperkt.

AMQP en NLx

NLx ondersteund geen AMQP.

Bijhouden van berichten

Berichten worden in principe niet bewaard in de NC. Ontvangen notifications worden meteen doorgezet.

Een uitzondering hierop is het bewaren van berichten om ze opnieuw te kunnen versturen indien aflevering niet gelukt is - deze moeten opnieuw gescheduled worden voor aflevering. Hierbij moet het mogelijk zijn om te configureren hoevaak gepoogd moet worden een bericht af te leveren en hoe lang je moet wachten om opnieuw te proberen.

Notificaties bij andere standaarden

Zowel bij Regie- en Zaakservices als bij DigiLevering wordt notificaties opgelost met een publish/subscribe mechanisme. Een centrale notificatiecomponent ontvangt gebeurtenissen en distribueert deze naar abonnees. Abonnees hebben de mogelijkheid zich te abonneren op bepaalde gebeurtenissen. Bij DigiLevering zijn gebeurtenissen gedefinieerd in termen van objecttypen en attributen en kunnen bovendien filters worden gedefinieerd op attributen van de objecten.

Bij Regie- en Zaakservices kunnen alleen notificaties op zaakniveau worden gestuurd, d.w.z. als een zaak wordt gecreeerd of gewijzigd. De volgende gegevens moeten worden opgenomen in het notificatie-bericht :

 • Zaakidentificatie
 • Zaaktype
 • Zaakstatus (optioneel)

Ideeen en attributen die andere standaarden gebruiken worden bekeken!

Bronnen:

Oude schetsen

Voorbeeld sequence diagram (in-depth)

Voorbeeld sequence diagram (high-level).

Reliability

De referentie-implementatie implementeert geen features die als enige doel hebben om de reliability te verhogen - de scope creep hiervoor is namelijk te hoog voor de beschikbare resources.

De hosting in een Kubernetes cluster met redundante pods beschermen voldoende tegen onverwachte crashes. Daarnaast worden de berichten gelogd en is het mogelijk om met een developer-interventie notificaties die niet afgeleverd konden worden, opnieuw te versturen.