Klantinteracties

<!DOCTYPE HTML><html>

BASISMODEL : SIM Klantinteracties : 2.0.0 : 2023-10-19T08:08:00Z

ID: EAPK_272B109E_0738_42bd_9D43_C4F87B5E8B8D

Domein: Model

Objecttypen

Klantcontact

Naam Klantcontact
Herkomst Klantinteracties
Definitie Contact tussen een klant of een vertegenwoordiger van een klant en de gemeente over een onderwerp.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van het klantcontact. Identificatiecode 1
  Nummer Uniek identificerend nummer dat tijdens communicatie tussen mensen kan worden gebruikt om het specifieke klantcontact aan te duiden. Identificerend nummer 1
  Kanaal Communicatiekanaal dat bij het klantcontact werd gebruikt. Kanaal 1
  Onderwerp Datgene waarover het klantcontact ging. Omschrijving-lang 1
  Inhoud Informatie die tijdens het klantcontact werd overgebracht of uitgewisseld, voor zover die voor betrokkenen of actoren relevant is. Tekst 0 .. 1
  Indicatie contact gelukt Geeft, indien bekend, aan of de poging contact tussen de gemeente en inwoner(s) of organisatie(s) tot stand te brengen succesvol was. Indicatie ja nee onbekend 1
  Taal Taal die bij het klantcontact werd gesproken of geschreven. Taal 1
  Vertrouwelijk Geeft aan of onderwerp, inhoud en kenmerken van het klantcontact vertrouwelijk moeten worden behandeld. Indicatie Ja Nee 1
  Plaatsgevonden op Datum en tijdstip waarop het klantontact plaatsvond. Als het klantcontact een gesprek betrof, is dit het moment waarop het gesprek begon. Als het klantcontact verzending of ontvangst van informatie betrof, is dit bij benadering het moment waarop informatie door gemeente verzonden of ontvangen werd. Datumtijd 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Klantcontact [ 0 .. * ] had betrokken Actor [ 1 .. * ] Actor die bij een klantcontact betrokken was.
  Klantcontact [ 1 ] had Betrokkene bij klantcontact [ 0 .. * ] Persoon of organisatie die betrokken was bij een klantcontact.
  Klantcontact [ 1 ] ging over Onderwerpobject [ 0 .. * ] Onderwerpobject dat tijdens een klantcontact aan de orde was.
  Klantcontact [ 1 ] omvatte Bijlage [ 0 .. * ] Bijlage die (een deel van) de inhoud van het klantcontact beschrijft.
  Onderwerpobject [ 0 .. * ] was Klantcontact [ 0 .. 1 ] Klantcontact dat een onderwerpobject was.
  Interne taak [ 0 .. * ] ontstond naar aanleiding van Klantcontact [ 1 ] Klantcontact dat leidde tot een interne taak.
Toelichting
  Het klantcontact is bedoeld om inwoners of ondernemers die contact hebben gehad met de gemeente op een voor hen zo begrijpelijk en relevant mogelijke manier te infomeren over de inhoud van dat contact. Over een klantcontact vastgelegde informatie kan bijvoorbeeld (na inloggen) worden getoond op de gemeentelijke website of telefonisch worden verstrekt door een medewerker van het klantcontactcentrum. Als gevolg hiervan is de volledige inhoud van een klantcontact geschikt voor openbaarmaking aan betrokken inwoners.

Betrokkene bij klantcontact

Naam Betrokkene bij klantcontact
Herkomst Klantinteracties
Definitie Ofwel betrokkenheid van een partij bij een klantcontact, eventueel aangevuld met specifiek voor opvolging van dat klantcontact te gebruiken contactgegevens, ofwel voor opvolging van een klantcontact te gebruiken contactgegevens van een tijdens dat klantcontact niet als partij gekende persoon.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van de betrokkene bij klantcontact. Identificatiecode 1
  Rol Rol die de betrokkene bij klantcontact tijdens dat contact vervulde. Klantcontactrol 1
  Organisatienaam Naam van de organisatie waarmee de betrokkene bij klantcontact een relatie had. Naam-lang 0 .. 1
  Initiator Degene die het klantcontact initieerde. Indicatie Ja Nee 1
  Contactnaam : Naam die de betrokkene bij klantcontact tijdens vervolghandelingen naar aanleiding van dat contact wil gebruiken. Deze mag afwijken van eventueel in de Basisregistratie Personen (BRP) bekende naam van de betrokkene. Contactnaam 0 .. 1
  - Voorletters Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam. Voorletters 1
  - Voornaam Voornaam of voornamen. Naam-kort 0 .. 1
  - Voorvoegsel achternaam Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam. Voorvoegsel 0 .. 1
  - Achternaam Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen). Naam-lang 0 .. 1
  Correspondentieadres : Adres waarop de betrokkene bij klantcontact naar aanleiding van dat contact te versturen post wil ontvangen. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen. Correspondentieadres 0 .. 1
  - NummeraanduidingID Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Identificatiecode 1
  - Adresregel 1 Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 2 Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 3 Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Land Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden. Land 0 .. 1
  Bezoekadres : Adres waarop de betrokkene bij klantcontact in naar aanleiding van dat contact af te leggen bezoeken wil ontvangen. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen. Bezoekadres 0 .. 1
  - NummeraanduidingID Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Identificatiecode 1
  - Adresregel 1 Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 2 Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 3 Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Land Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden. Land 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Betrokkene bij klantcontact [ 0 .. * ] was Partij [ 0 .. 1 ] Betrokkene bij klantcontact die een partij was.
  Betrokkene bij klantcontact [ 0 .. 1 ] verstrekte voor opvolging van klantcontact Digitaal adres [ 0 .. * ] Digitaal adres dat een betrokkene bij klantcontact verstrekte voor gebruik bij opvolging van een klantcontact.
  Klantcontact [ 1 ] had Betrokkene bij klantcontact [ 0 .. * ] Persoon of organisatie die betrokken was bij een klantcontact.
Toelichting
 
Klantcontact-betrokkene kent afhankelijk van mogelijkheid of wenselijkheid om in het kader van (opvolging van) de klantinteractie persoonsgegevens te verwerken twee gebruiksmogelijkheden.

1) is van de bij het klantcontact betrokken inwoner of ondernemer na identificatie en/of authenticatie voldoende duidelijk wie die is of vertegenwoordigt, dan wordt eerst opgezocht of deze inwoner of ondernemer reeds als partij bij de gemeente bekend is. Is dat niet zo, dan kan vervolgens een partij worden geregistreerd. Tussen de opgezochte of gecreëerde partij en klantcontact-betrokkene wordt vervolgens een relatie gelegd. Als de betrokkene aangeeft dat alléén voor opvolging van het klantcontact andere dan de bij partij geregistreerde 'default'-contactgegevens gebruikt moeten, worden deze alternatieve contactgegevens vastgelegd in klantcontact-betrokkene. Voor opvolging van het klantcontact gelden de in Klantcontact-betrokkene vastgelegde contactgegevens dus boven gelijkaardige gegevens die bij partij zijn geregistreerd.

2) is van de bij het klantcontact betrokken inwoner of ondernemer na eventuele identificatie en/of authenticatie onvoldoende duidelijk is wie die is of vertegenwoordigt, dan kan in klantcontact-betrokkene een set voor opvolging van het klantcontact benodigde of gewenste contactgegevens worden geregistreerd. In dit geval is er dus géén sprake van een realtie tussen klantcontact-betrokkene en partij.

Overig Object

Naam Overig Object
Herkomst Klantinteracties
Definitie Object, geregistreerd in het register voor Overige objectregistraties
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke identificatie van het Overig Object. Identificatiecode 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Bijlage [ 0 .. 1 ] was Overig Object [ 0 .. 1 ] Overig object dat een bijlage was.

Organisatie

Naam Organisatie
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geformaliseerde entiteit die geen natuurlijk persoon is en maatschappelijke activiteiten uitvoert.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Naam Naam van de organisatie. Naam-lang 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Contactpersoon [ 0 .. * ] werkte voor Organisatie [ 0 .. 1 ] Organisatie waarvoor een contactpersoon werkte.
  Organisatie is specialisatie van Partij Persoon of organisatie waarmee de gemeente een relatie heeft.
Toelichting
  Een organisatie met rechtspersoonlijkheid, of een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap of andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Onderwerpobject

Naam Onderwerpobject
Herkomst Klantinteracties
Definitie Verwijzing naar een object dat onderwerp van een klantcontact was.
Enkele mogelijke verwijzingen zijn opgenomen in dit model. Dit is geen uitputtende lijst.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van het onderwerpobject. Identificatiecode 1
  Objectidentificator : Gegevens die een onderwerpobject in een extern register uniek identificeren. Identificator 1
  - Objecttype Type van het object. Soort object 1
  - Soort Object ID Naam van de eigenschap die het object identificeert. Soort object 1
  - Object ID Waarde van de eigenschap die het object identificeert. Identificatiecode 1
  - Register Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd. Extern register 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Onderwerpobject [ 0 .. * ] was Klantcontact [ 0 .. 1 ] Klantcontact dat een onderwerpobject was.
  Onderwerpobject [ 0 .. * ] was Klanttaak [ 0 .. 1 ] Klanttaak die een onderwerpobject was.
  Onderwerpobject [ 0 .. * ] was Zaak [ 0 .. 1 ] Zaak die een onderwerpobject was.
  Klantcontact [ 1 ] ging over Onderwerpobject [ 0 .. * ] Onderwerpobject dat tijdens een klantcontact aan de orde was.

Partij

Naam Partij
Herkomst Klantinteracties
Definitie Persoon of organisatie waarmee de gemeente een relatie heeft.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van de partij. Identificatiecode 1
  Nummer Uniek identificerend nummer dat tijdens communicatie tussen mensen kan worden gebruikt om de specifieke partij aan te duiden. Identificerend nummer 1
  Interne notitie Mededelingen, aantekeningen of bijzonderheden over de partij, bedoeld voor intern gebruik. Tekst 0 .. 1
  Soort partij Geeft aan van welke specifieke soort partij sprake is. Soort partij 1
  Indicatie geheimhouding Geeft aan of de verstrekker van partijgegevens heeft aangegeven dat deze gegevens als geheim beschouwd moeten worden. Indicatie Ja Nee 1
  Voorkeurstaal Taal waarin de partij bij voorkeur contact heeft met de gemeente. Taal 0 .. 1
  Indicatie actief Geeft aan of de contactgegevens van de partij nog gebruikt morgen worden om contact op te nemen. Gegevens van niet-actieve partijen mogen hiervoor niet worden gebruikt. Indicatie Ja Nee 1
  Bezoekadres : Adres waarop de partij door gemeente bezocht wil worden. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen. Bezoekadres 0 .. 1
  - NummeraanduidingID Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Identificatiecode 1
  - Adresregel 1 Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 2 Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 3 Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Land Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden. Land 0 .. 1
  Correspondentieadres : Adres waarop de partij post van de gemeente wil ontvangen. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen. Correspondentieadres 0 .. 1
  - NummeraanduidingID Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Identificatiecode 1
  - Adresregel 1 Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 2 Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 3 Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Land Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden. Land 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Partij [ 0 .. 1 ] had Partij-identificator [ 1 .. * ] Partij-identificator die hoorde bij een partij.
  Partij [ 0 .. * ] vertegenwoordigde Partij [ 0 .. * ] Partij die een andere partij vertegenwoordigde.
  Partij [ 0 .. 1 ] verstrekte voor toekomstig contact Digitaal adres [ 0 .. * ] Digitaal adres dat een partij verstrekte voor gebruik bij toekomstig contact met de gemeente.
  Partij [ 0 .. 1 ] gaf voorkeur aan voor contact via Digitaal adres [ 0 .. 1 ] Digitaal adres waarop een partij bij voorkeur door de gemeente benaderd wordt.
  Betrokkene bij klantcontact [ 0 .. * ] was Partij [ 0 .. 1 ] Betrokkene bij klantcontact die een partij was.

Bijlage

Naam Bijlage
Herkomst Klantinteracties
Definitie Verwijzing naar een object dat tijdens een klantcontact ontstond of werd overgebracht en dat daarom beschouwd kan worden als bijlage bij het klantcontact.
Enkele mogelijke verwijzingen zijn opgenomen in dit model. Dit is geen uitputtende lijst.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van het inhoudsobject. Identificatiecode 1
  Objectidentificator : Gegevens die een inhoudsobject in een extern register uniek identificeren. Identificator 1
  - Objecttype Type van het object. Soort object 1
  - Soort Object ID Naam van de eigenschap die het object identificeert. Soort object 1
  - Object ID Waarde van de eigenschap die het object identificeert. Identificatiecode 1
  - Register Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd. Extern register 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Bijlage [ 0 .. 1 ] was Informatieobject [ 0 .. 1 ] Informatieobject dat een bijlage was.
  Bijlage [ 0 .. 1 ] was Overig Object [ 0 .. 1 ] Overig object dat een bijlage was.
  Klantcontact [ 1 ] omvatte Bijlage [ 0 .. * ] Bijlage die (een deel van) de inhoud van het klantcontact beschrijft.
Toelichting
  Het kan voorkomen dat een klantcontact geen inhoudstekst heeft, maar alleen bijlagen. Denk hierbij aan een email met bijlagen. De email zelf wordt als bijlage vastgelegd en de bijlagen van de email worden ook vastgelegd bij het klantcontact.

Contactpersoon

Naam Contactpersoon
Herkomst Klantinteracties
Definitie Natuurlijk persoon die werkte voor een organisatie, of natuurlijk persoon die een andere persoon vertegenwoordigde.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Contactnaam : Naam die een contactpersoon wil gebruiken tijdens contact met de gemeente. Deze mag afwijken van de eventueel in de Basisregistratie Personen (BRP) bekende naam van de contactpersoon. Contactnaam 1
  - Voorletters Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam. Voorletters 1
  - Voornaam Voornaam of voornamen. Naam-kort 0 .. 1
  - Voorvoegsel achternaam Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam. Voorvoegsel 0 .. 1
  - Achternaam Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen). Naam-lang 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Contactpersoon [ 0 .. * ] werkte voor Organisatie [ 0 .. 1 ] Organisatie waarvoor een contactpersoon werkte.
  Contactpersoon is specialisatie van Partij Persoon of organisatie waarmee de gemeente een relatie heeft.

Persoon

Naam Persoon
Herkomst Klantinteracties
Definitie Natuurlijk persoon.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Contactnaam : Naam die een persoon wil gebruiken tijdens contact met de gemeente. Deze mag afwijken van de eventueel in de Basisregistratie Personen (BRP) bekende naam van de persoon. Contactnaam 0 .. 1
  - Voorletters Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam. Voorletters 1
  - Voornaam Voornaam of voornamen. Naam-kort 0 .. 1
  - Voorvoegsel achternaam Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam. Voorvoegsel 0 .. 1
  - Achternaam Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen). Naam-lang 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Persoon is specialisatie van Partij Persoon of organisatie waarmee de gemeente een relatie heeft.
Toelichting
  Kan zowel een ingeschreven, niet ingeschreven alsook een natuurlijk persoon zijn waarvan niet bekend is of die ingeschreven is of niet.

Digitaal adres

Naam Digitaal adres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Niet aan een specifieke fysieke locatie verbonden contactgegevens van een persoon of organisatie.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van het digitaal adres. Identificatiecode 1
  Soort digitaal adres Typering van het digitale adres die aangeeft via welk(e) kanaal of kanalen met dit adres contact kan worden opgenomen. Soort digitaal adres 1
  Adres Digitaal adres waarmee een persoon of organisatie bereikt kan worden. Adresregel 1
  Omschrijving Omschrijving van het digitaal adres. Omschrijving-kort 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Betrokkene bij klantcontact [ 0 .. 1 ] verstrekte voor opvolging van klantcontact Digitaal adres [ 0 .. * ] Digitaal adres dat een betrokkene bij klantcontact verstrekte voor gebruik bij opvolging van een klantcontact.
  Partij [ 0 .. 1 ] verstrekte voor toekomstig contact Digitaal adres [ 0 .. * ] Digitaal adres dat een partij verstrekte voor gebruik bij toekomstig contact met de gemeente.
  Partij [ 0 .. 1 ] gaf voorkeur aan voor contact via Digitaal adres [ 0 .. 1 ] Digitaal adres waarop een partij bij voorkeur door de gemeente benaderd wordt.
Toelichting
  Digitaal adres duidt gegevens aan die beschrijven hoe een persoon of organisatie via een digitaal kanaal bereikt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn een telefoonnummer, een e-mailadres of een gebruikersnaam op een sociaal medium. Adressen die gekoppeld kunnen worden aan een vaste plaats in de fysieke wereld, zoals een bezoekadres, postbus of antwoordnummer zijn geen digitaal adres.

Medewerker

Naam Medewerker
Herkomst RGBZ
Definitie Een MEDEWERKER van de organisatie die zaken behandelt uit hoofde van zijn of haar functie binnen een ORGANISATORISCHE EENHEID.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Functie De aanduiding van de taken, rechten en plichten die de MEDEWERKER heeft of heeft gehad binnen de zaakbehandelende organisatie. Omschrijving-kort 1
  E-mailadres Elektronisch postadres waaronder de MEDEWERKER in de regel bereikbaar is. E-mailadres 1
  Telefoonnummer Telefoonnummer waaronder de MEDEWERKER in de regel bereikbaar is. Telefoonnummer 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Medewerker is specialisatie van Actor Iets dat of iemand die voor de gemeente werkzaamheden uitvoert.

Geautomatiseerde actor

Naam Geautomatiseerde actor
Herkomst Klantinteracties
Definitie Systeemcomponent dat voor de gemeente werkzaamheden uitvoert.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Functie Functie van de geautomatiseerde actor of beschrijving van de werkzaamheden die deze uitvoert. Omschrijving-kort 1
  Omschrijving Omschrijving van de geautomatiseerde actor. Omschrijving-lang 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Geautomatiseerde actor is specialisatie van Actor Iets dat of iemand die voor de gemeente werkzaamheden uitvoert.

Informatieobject

Naam Informatieobject
Herkomst RGBZ
Definitie Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG INFORMATIEOBJECT of een SAMENGESTELD INFORMATIEOBJECT.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding Informatieobjectidentificatie
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Informatieobjectidentificatie Een binnen een gegeven context ondubbelzinnige referentie naar het INFORMATIEOBJECT. Identificatiecode 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Bijlage [ 0 .. 1 ] was Informatieobject [ 0 .. 1 ] Informatieobject dat een bijlage was.

Actor

Naam Actor
Herkomst Klantinteracties
Definitie Iets dat of iemand die voor de gemeente werkzaamheden uitvoert.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van de actor. Identificatiecode 1
  Naam Naam van de actor. Naam-lang 1
  Soort actor Geeft aan van welke specifieke soort actor sprake is. Soort actor 1
  Indicatie actief Geeft aan of aan de actor nog betrokken mag worden bij nieuwe klantcontacten. Voor niet-actieve is dit niet toegestaan. Indicatie Ja Nee 1
  Actoridentifcator : Gegevens die een actor in een extern register uniek identificeren. Identificator 0 .. 1
  - Objecttype Type van het object. Soort object 1
  - Soort Object ID Naam van de eigenschap die het object identificeert. Soort object 1
  - Object ID Waarde van de eigenschap die het object identificeert. Identificatiecode 1
  - Register Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd. Extern register 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Klantcontact [ 0 .. * ] had betrokken Actor [ 1 .. * ] Actor die bij een klantcontact betrokken was.
  Interne taak [ 0 .. * ] werd toegewezen aan Actor [ 1 ] Actor die een interne taak toegewezen kreeg.

Organisatorische eenheid

Naam Organisatorische eenheid
Herkomst RGBZ
Definitie Het deel van een functioneel afgebakend onderdeel binnen de organisatie dat haar activiteiten uitvoert binnen een VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE en die verantwoordelijk is voor de behandeling van zaken.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Omschrijving Een omschrijving van de organisatorische eenheid. Omschrijving-lang 0 .. 1
  E-mailadres Elektronisch postadres waaronder de organisatorische eenheid in de regel bereikbaar is. E-mailadres 0 .. 1
  Telefoonnummer Telefoonnummer waaronder de organisatorische eenheid in de regel bereikbaar is. Telefoonnummer 0 .. 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Organisatorische eenheid is specialisatie van Actor Iets dat of iemand die voor de gemeente werkzaamheden uitvoert.

Interne taak

Naam Interne taak
Herkomst Klantinteracties
Definitie Iets dat door een actor moet worden gedaan om opvolging te geven aan een klantcontact.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van de interne taak. Identificatiecode 1
  Nummer Uniek identificerend nummer dat tijdens communicatie tussen mensen kan worden gebruikt om de specifieke interne taak aan te duiden. Identificerend nummer 1
  Gevraagde handeling Handeling die moet worden uitgevoerd om de taak af te ronden. Omschrijving-lang 1
  Toelichting Toelichting die, aanvullend bij de inhoud van het klantcontact dat aanleiding gaf tot de taak en de gevraagde handeling, bijdraagt aan het kunnen afhandelen van de taak. Tekst 0 .. 1
  Status Aanduiding van de vordering bij afhandeling van de interne taak. Taakstatus 1
  Toegewezen op Datum en tijdstip waarop de interne taak aan een actor werd toegewezen. Datumtijd 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Interne taak [ 0 .. * ] werd toegewezen aan Actor [ 1 ] Actor die een interne taak toegewezen kreeg.
  Interne taak [ 0 .. * ] ontstond naar aanleiding van Klantcontact [ 1 ] Klantcontact dat leidde tot een interne taak.

Klanttaak

Naam Klanttaak
Herkomst VNG
Definitie Iets dat door een bij een zaak betrokken partij moet worden gedaan.

De noodzaak om een klanttaak te kunnen registreren is tijdens ontwikkeling van klantinteracties onderkend. Qua karakter en eigenschappen hoort de klanttaak binnen het domein van zaakgericht werken en is Klantinteracties dus niet het 'thuisdomein' van dit object.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke identificatiecode van de klanttaak. Identificatiecode 1
  Nummer Uniek identificerend nummer waarmee tijdens communicatie tussen mensen verwezen kan worden naar de klanttaak. Identificerend nummer 1
  Gevraagde handeling Op de klant gerichte uitleg van de activiteit die de gemeente vraag aan de klant om uit te voeren. Omschrijving-lang 1
  Toelichting Toelichtende tekst op de aan de klant gevraagde uit te voeren handeling. Tekst 0 .. 1
  Status De indicatie of de klantaak is uitgevoerd. Taakstatus 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Onderwerpobject [ 0 .. * ] was Klanttaak [ 0 .. 1 ] Klanttaak die een onderwerpobject was.

Zaak

Naam Zaak
Herkomst RGBZ
Definitie Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding Zaakidentificatie
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  Zaakidentificatie De unieke identificatie van de ZAAK binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de behandeling van de ZAAK. CharacterString 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Onderwerpobject [ 0 .. * ] was Zaak [ 0 .. 1 ] Zaak die een onderwerpobject was.

Partij-identificator

Naam Partij-identificator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Gegevens die een partij in een basisregistratie of ander extern register uniek identificeren.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Unieke aanduiding ID
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  ID Unieke (technische) identificatiecode van de partij-identificator. Identificatiecode 1
  Andere partij-identificator Vrij tekstveld om de verwijzing naar een niet-voorgedefinieerd objecttype, soort objectID of Register vast te leggen. Omschrijving-lang 0 .. 1
  Partij-identificator : Gegevens die een partij in een basisregistratie of ander extern register uniek identificeren. Identificator 1
  - Objecttype Type van het object. Soort object 1
  - Soort Object ID Naam van de eigenschap die het object identificeert. Soort object 1
  - Object ID Waarde van de eigenschap die het object identificeert. Identificatiecode 1
  - Register Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd. Extern register 1
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
  Partij [ 0 .. 1 ] had Partij-identificator [ 1 .. * ] Partij-identificator die hoorde bij een partij.

Referentielijsten

Referentielijst Taal

Naam Taal
Herkomst GBA
Definitie Lijst van talen die personen en organisaties kunnen gebruiken bij contact met de gemeente en vice versa.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Data locatie
http://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen
Unieke aanduiding Code

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Code De code, behorende bij de voorkeurstaal. CharacterString 1
  Naam De naam van de voorkeurstaal. CharacterString 1
  Indicatie actief Indicatie of de betreffende voorkeurstaal nog gebruikt mag worden. Indicatie Ja Nee 1

Referentielijst Land

Naam Land
Herkomst GBA
Definitie Lijst van alle huidige en voormalige landen met hun codes, namen en geldigheidsinformatie.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Data locatie
http://publicaties.rvig.nl/Landelijke_tabellen
Unieke aanduiding Landcode

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Landcode De code, behorende bij de landnaam, opgenomen in de Landentabel van de GBA. CharacterString 1
  Landnaam De naam van het land, zoals opgenomen in de Landentabel van de GBA. CharacterString 1
  Ingangsdatum land De datum waarop het land/gebied is ontstaan. Datum 1
  Einddatum land De datum waarop het land/gebied is opgeheven. Datum 1

Referentielijst Kanaal

Naam Kanaal
Herkomst Klantinteracties
Definitie Lijst van kanalen die personen en organisaties kunnen gebruiken voor contact met de gemeente en vice versa.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Data locatie
Unieke aanduiding Code

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Code De code, behorende bij het kanaal. CharacterString 1
  Naam De naam van het kanaal. CharacterString 1
  Indicatie actief Indicatie of het betreffende kanaal nog gebruikt mag worden. Indicatie Ja Nee 1

Referentielijst Soort object

Naam Soort object
Herkomst Klantinteracties
Definitie Lijst van typen objecten waarnaar vanuit het klantinteractiesregister relaties kunnen worden gelegd.
Herkomst definitie
Datum opname 08-07-2023
Data locatie
Unieke aanduiding Code

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Code De code, behorende bij het soort object. CharacterString 1
  Naam De naam van het soort object. CharacterString 1
  Indicatie actief Indicatie of het betreffende soort object nog gebruikt mag worden. Indicatie Ja Nee 1

Referentielijst Extern register

Naam Extern register
Herkomst Klantinteracties
Definitie Lijst van registers buiten het domein van klantinteracties waarin objecten zijn geregistreerd die binnen het domein van klantinteracties een rol (kunnen) spelen.
Herkomst definitie
Datum opname 08-07-2023
Data locatie
Unieke aanduiding Code

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Code De code, behorende bij het soort extern id. Identificatiecode 1
  Naam De naam van het soort extern id. Naam-kort 1
  Locatie Indicatie die aangeeft of het soort extern ID nog actief is en toegekend mag worden aan een etern ID van een Partij. Omschrijving-kort 1

Referentielijst Soort digitaal adres

Naam Soort digitaal adres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Lijst van soorten digitale adressen die personen en organisaties kunnen gebruiken voor contact met de gemeente en vice versa.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Data locatie
Unieke aanduiding Code

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Code De code, behorende bij het soort digitaal adres. CharacterString 1
  Naam De naam van het soort digitaal adres. CharacterString 1
  Indicatie actief Indicatie of het betreffende digitale adres nog gebruikt mag worden. Indicatie Ja Nee 1

Referentielijst Soort object ID

Naam Soort object ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Lijst van identificatiesystemen en de registers waarin volgens deze systemen te identificeren objecten gevonden kunnen worden.
Herkomst definitie
Datum opname 08-07-2023
Data locatie
Unieke aanduiding Code

Overzicht referentie elementen

Referentie element Definitie Formaat Card
  Code De code, behorende bij het soort object ID. CharacterString 1
  Naam Naam van het soort object ID. CharacterString 1
  Indicatie actief Indicatie die aangeeft of het soort object ID actief is. Indicatie Ja Nee 1

Gegevensgroeptypen

Gegevensgroep Identificator

Naam Identificator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Gegevens die een object in een extern register uniek identificeren.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  - Objecttype Type van het object. Soort object 1
  - Soort Object ID Naam van de eigenschap die het object identificeert. Soort object 1
  - Object ID Waarde van de eigenschap die het object identificeert. Identificatiecode 1
  - Register Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd. Extern register 1

Gegevensgroep Bezoekadres

Naam Bezoekadres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Adres waaraan een bezoek gebracht kan worden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  - NummeraanduidingID Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Identificatiecode 1
  - Adresregel 1 Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 2 Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 3 Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Land Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden. Land 0 .. 1

Gegevensgroep Contactnaam

Naam Contactnaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Naam voor gebruik tijdens contact met de gemeente.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  - Voorletters Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam. Voorletters 1
  - Voornaam Voornaam of voornamen. Naam-kort 0 .. 1
  - Voorvoegsel achternaam Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam. Voorvoegsel 0 .. 1
  - Achternaam Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen). Naam-lang 0 .. 1

Gegevensgroep Correspondentieadres

Naam Correspondentieadres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Adres waarop post ontvangen kan worden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
  - NummeraanduidingID Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Identificatiecode 1
  - Adresregel 1 Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 2 Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Adresregel 3 Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Adresregel 0 .. 1
  - Land Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden. Land 0 .. 1

Primitieve datatypen

Primitief datatype Omschrijving-lang

Naam Omschrijving-lang
Herkomst VNG
Definitie Lang (200 karakters) tekstveld voor een omschrijving.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 200
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Omschrijving-lang is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Tekst

Naam Tekst
Herkomst Klantinteracties
Definitie Vrij tekstveld voor lange (1000 karakters) teksten.
Herkomst definitie
Datum opname 04-10-2023
Lengte 1000
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Tekst is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Omschrijving-kort

Naam Omschrijving-kort
Herkomst VNG
Definitie Kort (80 karakters) tekstveld voor een omschrijving.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 40
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Omschrijving-kort is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Datumtijd

Naam Datumtijd
Herkomst VNG
Definitie Aanduiding van datum en tijd volgens de NEN-ISO 8601:2019-standaard.
Een datum en tijd wordt genoteerd van het meest naar het minst significante onderdeel met een 'T' tussen de datum en tijd. De standaard geeft tijden weer in het 24-uurs systeem. Optioneel kan een tijdzone worden gespecificeerd. Een voorbeeld:
2022-02-21T13:47:16+01:00
representeert 21 februari 2022, 's middags om 1 uur 47 minuten en 16 seconden, in een tijdzone die 1 uur vooruitloopt op UTC (vroeger vaak 'Greenwich Mean Time' of 'GMT' genoemd).
Herkomst definitie
Datum opname 20230216
Lengte
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Datumtijd is specialisatie van DateTime

Primitief datatype Voorvoegsel

Naam Voorvoegsel
Herkomst GBA
Definitie Eventueel voorvoegsel dat hoort bij een achternaam.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 10
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Voorvoegsel is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Adresregel

Naam Adresregel
Herkomst VNG
Definitie Deel van een adres dat gewoonlijk op &#233;&#233;n (adres)regel wordt geschreven.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 80
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Adresregel is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Telefoonnummer

Naam Telefoonnummer
Herkomst GBA
Definitie Uniek nummer dat een aansluiting op het publieke telefoonnet identificeert.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 20
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Telefoonnummer is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype E-mailadres

Naam E-mailadres
Herkomst VNG
Definitie E-mail-adres, maximaal 254 karakters lang. (conform https://www.rfc-editor.org/errata/eid1690 ) Omvat minimaal een '@' en een '.'.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 254
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
E-mailadres is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Voorletters

Naam Voorletters
Herkomst Klantinteracties
Definitie Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam.
Herkomst definitie
Datum opname 10-10-2023
Lengte 10
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Voorletters is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Identificerend nummer

Naam Identificerend nummer
Herkomst VNG
Definitie Leesbaar en mondeling of schriftelijk overdraagbaar uniek identificerend nummer voor gebruik tijdens interacties tussen mensen.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 10
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Identificerend nummer is specialisatie van Integer

Primitief datatype Naam-kort

Naam Naam-kort
Herkomst VNG
Definitie Kort (80 karakters) tekstveld voor een naam.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 80
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Naam-kort is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Naam-lang

Naam Naam-lang
Herkomst VNG
Definitie Lang (200 karakters) tekstveld voor een naam.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 200
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Naam-lang is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Identificatiecode

Naam Identificatiecode
Herkomst VNG
Definitie Unieke technische identificerende code, primair bedoeld voor gebruik bij interacties tussen IT-systemen.
Herkomst definitie
Datum opname 16-02-2023
Lengte 40
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Identificatiecode is specialisatie van CharacterString

Primitief datatype Datum

Naam Datum
Herkomst VNG
Definitie Aanduiding van datum volgens de NEN-ISO 8601:2019-standaard.
Een datum wordt genoteerd van het meest naar het minst significante onderdeel. Een voorbeeld:
2022-02-21
representeert 21 februari 2022.
Herkomst definitie
Datum opname 16-03-2023
Lengte
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Datum is specialisatie van Date

Primitief datatype Indicatie Ja Nee

Naam Indicatie Ja Nee
Herkomst VNG
Definitie Indicatie voor een waarde "Ja" of een waarde "Nee".
Herkomst definitie
Datum opname 20230216
Lengte
Patroon

Overzicht relaties

Supertype relaties Supertype definitie
Indicatie Ja Nee is specialisatie van Boolean

Enumeraties

Indicatie ja nee onbekend Enumeratie met waarden 'ja', 'nee' en 'onbekend'.
Taakstatus Status die aangeeft in hoeverre de taak is afgehandeld.
Soort actor Typering van de actor.
Soort partij Typering van de partij.
Klantcontactrol Typering van de rol die een betrokkene tijdens het klantcontact vervulde.

Attribuut- en relatiesoort details

Objecttype details

Klantcontact

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van het klantcontact.
Herkomst definitie Klentinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Nummer

Naam Nummer
Herkomst Klantinteracties
Definitie Uniek identificerend nummer dat tijdens communicatie tussen mensen kan worden gebruikt om het specifieke klantcontact aan te duiden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificerend nummer
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Kanaal

Naam Kanaal
Herkomst Klantinteracties
Definitie Communicatiekanaal dat bij het klantcontact werd gebruikt.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Kanaal
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Onderwerp

Naam Onderwerp
Herkomst Klantinteracties
Definitie Datgene waarover het klantcontact ging.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Inhoud

Naam Inhoud
Herkomst Klantinteracties
Definitie Informatie die tijdens het klantcontact werd overgebracht of uitgewisseld, voor zover die voor betrokkenen of actoren relevant is.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Tekst
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Toelichting
 
De inhoud van een klantcontact vormt zoveel mogelijk een feitelijke, 'onbehandelde' weergave van de informatie die tijdens een contact tussen inwoners of ondernemers en de gemeente kenbaar is gemaakt of uitgewisseld. Dit betekent niet dat altijd sprake is van een letterlijk verslag: het gaat erom die informatie vast te leggen die voor betrokken inwoners op een later moment relevant kan zijn.

Als de inhoud van het klantcontact al duidelijk wordt uit de inhoud van een bijlage waarin bijvoorbeeld een gescande brief of in een elektronisch formulier ontvangen gegevens zijn opgenomen, blijft het attribuut 'inhoud' bij registratie van een klantcontact leeg.

Attribuutsoort details Indicatie contact gelukt

Naam Indicatie contact gelukt
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft, indien bekend, aan of de poging contact tussen de gemeente en inwoner(s) of organisatie(s) tot stand te brengen succesvol was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Indicatie ja nee onbekend
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Taal

Naam Taal
Herkomst Klantinteracties
Definitie Taal die bij het klantcontact werd gesproken of geschreven.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Taal
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Vertrouwelijk

Naam Vertrouwelijk
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft aan of onderwerp, inhoud en kenmerken van het klantcontact vertrouwelijk moeten worden behandeld.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Plaatsgevonden op

Naam Plaatsgevonden op
Herkomst Klantinteracties
Definitie Datum en tijdstip waarop het klantontact plaatsvond. Als het klantcontact een gesprek betrof, is dit het moment waarop het gesprek begon. Als het klantcontact verzending of ontvangst van informatie betrof, is dit bij benadering het moment waarop informatie door gemeente verzonden of ontvangen werd.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Datumtijd
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details had betrokken

Naam had betrokken
Gerelateerd objecttype Actor
Herkomst Klantinteracties
Definitie Actor die bij een klantcontact betrokken was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details had

Naam had
Gerelateerd objecttype Betrokkene bij klantcontact
Herkomst Klantinteracties
Definitie Persoon of organisatie die betrokken was bij een klantcontact.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details ging over

Naam ging over
Gerelateerd objecttype Onderwerpobject
Herkomst Klantinteracties
Definitie Onderwerpobject dat tijdens een klantcontact aan de orde was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details omvatte

Naam omvatte
Gerelateerd objecttype Bijlage
Herkomst Klantinteracties
Definitie Bijlage die (een deel van) de inhoud van het klantcontact beschrijft.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Betrokkene bij klantcontact

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van de betrokkene bij klantcontact.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Rol

Naam Rol
Herkomst Klantinteracties
Definitie Rol die de betrokkene bij klantcontact tijdens dat contact vervulde.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Klantcontactrol
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Organisatienaam

Naam Organisatienaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Naam van de organisatie waarmee de betrokkene bij klantcontact een relatie had.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Initiator

Naam Initiator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Degene die het klantcontact initieerde.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Contactnaam van gegevensgroeptype Betrokkene bij klantcontact

Naam Contactnaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Naam die de betrokkene bij klantcontact tijdens vervolghandelingen naar aanleiding van dat contact wil gebruiken. Deze mag afwijken van eventueel in de Basisregistratie Personen (BRP) bekende naam van de betrokkene.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Contactnaam
Patroon

Gegevensgroeptype Contactnaam

Attribuutsoort details Voorletters
Naam Voorletters
Herkomst Klantinteracties
Definitie Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 02-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Voorletters
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Voornaam
Naam Voornaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Voornaam of voornamen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Voorvoegsel achternaam
Naam Voorvoegsel achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 10
Formaat Voorvoegsel
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Achternaam
Naam Achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Correspondentieadres van gegevensgroeptype Betrokkene bij klantcontact

Naam Correspondentieadres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Adres waarop de betrokkene bij klantcontact naar aanleiding van dat contact te versturen post wil ontvangen. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Correspondentieadres
Patroon

Gegevensgroeptype Correspondentieadres

Attribuutsoort details NummeraanduidingID
Naam NummeraanduidingID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 22-09-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 1
Naam Adresregel 1
Herkomst BRP
Definitie Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 2
Naam Adresregel 2
Herkomst BRP
Definitie Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 3
Naam Adresregel 3
Herkomst BRP
Definitie Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Land
Naam Land
Herkomst BAG
Definitie Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden.
Herkomst definitie BAG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Land
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Bezoekadres van gegevensgroeptype Betrokkene bij klantcontact

Naam Bezoekadres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Adres waarop de betrokkene bij klantcontact in naar aanleiding van dat contact af te leggen bezoeken wil ontvangen. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Bezoekadres
Patroon

Gegevensgroeptype Bezoekadres

Attribuutsoort details NummeraanduidingID
Naam NummeraanduidingID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 22-09-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 1
Naam Adresregel 1
Herkomst BRP
Definitie Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 2
Naam Adresregel 2
Herkomst BRP
Definitie Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 3
Naam Adresregel 3
Herkomst BRP
Definitie Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Land
Naam Land
Herkomst BAG
Definitie Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden.
Herkomst definitie BAG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Land
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details was

Naam was
Gerelateerd objecttype Partij
Herkomst Klantinteracties
Definitie Betrokkene bij klantcontact die een partij was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details verstrekte voor opvolging van klantcontact

Naam verstrekte voor opvolging van klantcontact
Gerelateerd objecttype Digitaal adres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Digitaal adres dat een betrokkene bij klantcontact verstrekte voor gebruik bij opvolging van een klantcontact.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Overig Object

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst RGBZ
Definitie Unieke identificatie van het Overig Object.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Organisatie

Attribuutsoort details Naam

Naam Naam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Naam van de organisatie.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Onderwerpobject

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van het onderwerpobject.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Objectidentificator van gegevensgroeptype Onderwerpobject

Naam Objectidentificator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Gegevens die een onderwerpobject in een extern register uniek identificeren.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Identificator
Patroon

Gegevensgroeptype Identificator

Attribuutsoort details Objecttype
Naam Objecttype
Herkomst Klantinteracties
Definitie Type van het object.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Soort Object ID
Naam Soort Object ID
Herkomst BRP
Definitie Naam van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object ID
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Object ID
Naam Object ID
Herkomst BRP
Definitie Waarde van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Register
Naam Register
Herkomst BRP
Definitie Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Extern register
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details was

Naam was
Gerelateerd objecttype Klantcontact
Herkomst Klantinteracties
Definitie Klantcontact dat een onderwerpobject was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details was

Naam was
Gerelateerd objecttype Klanttaak
Herkomst Klantinteracties
Definitie Klanttaak die een onderwerpobject was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details was

Naam was
Gerelateerd objecttype Zaak
Herkomst Klantinteracties
Definitie Zaak die een onderwerpobject was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Partij

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van de partij.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Nummer

Naam Nummer
Herkomst Klantinteracties
Definitie Uniek identificerend nummer dat tijdens communicatie tussen mensen kan worden gebruikt om de specifieke partij aan te duiden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificerend nummer
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Bezoekadres van gegevensgroeptype Partij

Naam Bezoekadres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Adres waarop de partij door gemeente bezocht wil worden. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Bezoekadres
Patroon

Gegevensgroeptype Bezoekadres

Attribuutsoort details NummeraanduidingID
Naam NummeraanduidingID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 22-09-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 1
Naam Adresregel 1
Herkomst BRP
Definitie Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 2
Naam Adresregel 2
Herkomst BRP
Definitie Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 3
Naam Adresregel 3
Herkomst BRP
Definitie Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Land
Naam Land
Herkomst BAG
Definitie Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden.
Herkomst definitie BAG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Land
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Correspondentieadres van gegevensgroeptype Partij

Naam Correspondentieadres
Herkomst VNG
Definitie Adres waarop de partij post van de gemeente wil ontvangen. Dit mag afwijken van voor de verstrekker eventueel in een basisregistratie bekende adressen.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Correspondentieadres
Patroon

Gegevensgroeptype Correspondentieadres

Attribuutsoort details NummeraanduidingID
Naam NummeraanduidingID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 22-09-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 1
Naam Adresregel 1
Herkomst BRP
Definitie Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 2
Naam Adresregel 2
Herkomst BRP
Definitie Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Adresregel 3
Naam Adresregel 3
Herkomst BRP
Definitie Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Land
Naam Land
Herkomst BAG
Definitie Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden.
Herkomst definitie BAG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Land
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Interne notitie

Naam Interne notitie
Herkomst Klantinteracties
Definitie Mededelingen, aantekeningen of bijzonderheden over de partij, bedoeld voor intern gebruik.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Tekst
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Soort partij

Naam Soort partij
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft aan van welke specifieke soort partij sprake is.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort partij
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Indicatie geheimhouding

Naam Indicatie geheimhouding
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft aan of de verstrekker van partijgegevens heeft aangegeven dat deze gegevens als geheim beschouwd moeten worden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Voorkeurstaal

Naam Voorkeurstaal
Herkomst Klantinteracties
Definitie Taal waarin de partij bij voorkeur contact heeft met de gemeente.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Taal
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft aan of de contactgegevens van de partij nog gebruikt morgen worden om contact op te nemen. Gegevens van niet-actieve partijen mogen hiervoor niet worden gebruikt.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details had

Naam had
Gerelateerd objecttype Partij-identificator
Herkomst Klaninteracties
Definitie Partij-identificator die hoorde bij een partij.
Herkomst definitie Klaninteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details vertegenwoordigde

Naam vertegenwoordigde
Gerelateerd objecttype Partij
Herkomst Klantinteracties
Definitie Partij die een andere partij vertegenwoordigde.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details verstrekte voor toekomstig contact

Naam verstrekte voor toekomstig contact
Gerelateerd objecttype Digitaal adres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Digitaal adres dat een partij verstrekte voor gebruik bij toekomstig contact met de gemeente.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details gaf voorkeur aan voor contact via

Naam gaf voorkeur aan voor contact via
Gerelateerd objecttype Digitaal adres
Herkomst
Definitie Digitaal adres waarop een partij bij voorkeur door de gemeente benaderd wordt.
Herkomst definitie
Datum opname
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Bijlage

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van het inhoudsobject.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Objectidentificator van gegevensgroeptype Bijlage

Naam Objectidentificator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Gegevens die een inhoudsobject in een extern register uniek identificeren.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Identificator
Patroon

Gegevensgroeptype Identificator

Attribuutsoort details Objecttype
Naam Objecttype
Herkomst Klantinteracties
Definitie Type van het object.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Soort Object ID
Naam Soort Object ID
Herkomst BRP
Definitie Naam van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object ID
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Object ID
Naam Object ID
Herkomst BRP
Definitie Waarde van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Register
Naam Register
Herkomst BRP
Definitie Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Extern register
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details was

Naam was
Gerelateerd objecttype Informatieobject
Herkomst Klantinteracties
Definitie Informatieobject dat een bijlage was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details was

Naam was
Gerelateerd objecttype Overig Object
Herkomst Klantinteracties
Definitie Overig object dat een bijlage was.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Contactpersoon

Attribuutsoort Contactnaam van gegevensgroeptype Contactpersoon

Naam Contactnaam
Herkomst VNG
Definitie Naam die een contactpersoon wil gebruiken tijdens contact met de gemeente. Deze mag afwijken van de eventueel in de Basisregistratie Personen (BRP) bekende naam van de contactpersoon.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Contactnaam
Patroon

Gegevensgroeptype Contactnaam

Attribuutsoort details Voorletters
Naam Voorletters
Herkomst Klantinteracties
Definitie Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 02-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Voorletters
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Voornaam
Naam Voornaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Voornaam of voornamen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Voorvoegsel achternaam
Naam Voorvoegsel achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 10
Formaat Voorvoegsel
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Achternaam
Naam Achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details werkte voor

Naam werkte voor
Gerelateerd objecttype Organisatie
Herkomst Klantinteracties
Definitie Organisatie waarvoor een contactpersoon werkte.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Persoon

Attribuutsoort Contactnaam van gegevensgroeptype Persoon

Naam Contactnaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Naam die een persoon wil gebruiken tijdens contact met de gemeente. Deze mag afwijken van de eventueel in de Basisregistratie Personen (BRP) bekende naam van de persoon.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie n.v.t.
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
Lengte
Formaat Contactnaam
Patroon

Gegevensgroeptype Contactnaam

Attribuutsoort details Voorletters
Naam Voorletters
Herkomst Klantinteracties
Definitie Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 02-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Voorletters
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Voornaam
Naam Voornaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Voornaam of voornamen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Voorvoegsel achternaam
Naam Voorvoegsel achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 10
Formaat Voorvoegsel
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Achternaam
Naam Achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Digitaal adres

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van het digitaal adres.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Soort digitaal adres

Naam Soort digitaal adres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Typering van het digitale adres die aangeeft via welk(e) kanaal of kanalen met dit adres contact kan worden opgenomen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort digitaal adres
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adres

Naam Adres
Herkomst Klantinteracties
Definitie Digitaal adres waarmee een persoon of organisatie bereikt kan worden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Omschrijving

Naam Omschrijving
Herkomst Klantinteracties
Definitie Omschrijving van het digitaal adres.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Medewerker

Attribuutsoort details Functie

Naam Functie
Herkomst RGBZ
Definitie De aanduiding van de taken, rechten en plichten die de MEDEWERKER heeft of heeft gehad binnen de zaakbehandelende organisatie.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details E-mailadres

Naam E-mailadres
Herkomst RGBZ
Definitie Elektronisch postadres waaronder de MEDEWERKER in de regel bereikbaar is.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat E-mailadres
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Telefoonnummer

Naam Telefoonnummer
Herkomst RGBZ
Definitie Telefoonnummer waaronder de MEDEWERKER in de regel bereikbaar is.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Telefoonnummer
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Geautomatiseerde actor

Attribuutsoort details Functie

Naam Functie
Herkomst Klantinteracties
Definitie Functie van de geautomatiseerde actor of beschrijving van de werkzaamheden die deze uitvoert.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Omschrijving

Naam Omschrijving
Herkomst Klantinteracties
Definitie Omschrijving van de geautomatiseerde actor.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Informatieobject

Attribuutsoort details Informatieobjectidentificatie

Naam Informatieobjectidentificatie
Herkomst RGBZ
Definitie Een binnen een gegeven context ondubbelzinnige referentie naar het INFORMATIEOBJECT.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Actor

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van de actor.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Naam

Naam Naam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Naam van de actor.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Soort actor

Naam Soort actor
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft aan van welke specifieke soort actor sprake is.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort actor
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst Klantinteracties
Definitie Geeft aan of aan de actor nog betrokken mag worden bij nieuwe klantcontacten. Voor niet-actieve is dit niet toegestaan.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Actoridentifcator van gegevensgroeptype Actor

Naam Actoridentifcator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Gegevens die een actor in een extern register uniek identificeren.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Identificator
Patroon

Gegevensgroeptype Identificator

Attribuutsoort details Objecttype
Naam Objecttype
Herkomst Klantinteracties
Definitie Type van het object.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Soort Object ID
Naam Soort Object ID
Herkomst BRP
Definitie Naam van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object ID
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Object ID
Naam Object ID
Herkomst BRP
Definitie Waarde van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Register
Naam Register
Herkomst BRP
Definitie Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Extern register
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Organisatorische eenheid

Attribuutsoort details Omschrijving

Naam Omschrijving
Herkomst RGBZ
Definitie Een omschrijving van de organisatorische eenheid.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 80
Formaat Omschrijving-lang
Patroon alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details E-mailadres

Naam E-mailadres
Herkomst RGBZ
Definitie Elektronisch postadres waaronder de organisatorische eenheid in de regel bereikbaar is.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 254
Formaat E-mailadres
Patroon alle bestaande alfanumerieke tekens waarin zich, evenwel niet aan het begin en aan het eind, een ‘@’ moet bevinden.
Indicatie afleidbaar
Waarde afleidbaar Nee
Toelichting
  Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort Subject.Emailadres.

Attribuutsoort details Telefoonnummer

Naam Telefoonnummer
Herkomst RGBZ
Definitie Telefoonnummer waaronder de organisatorische eenheid in de regel bereikbaar is.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 20
Formaat Telefoonnummer
Patroon alle bestaande alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar
Waarde afleidbaar Nee
Toelichting
 
Het attribuutsoort is overeenkomstig het attribuutsoort Subject.Telefoonnummer.
Het type is alfanumeriek zodat eventuele toevoegingen als 'bgg', 'zak' of 'mobiel' kunnen worden verwerkt.

Interne taak

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van de interne taak.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Nummer

Naam Nummer
Herkomst Klantinteracties
Definitie Uniek identificerend nummer dat tijdens communicatie tussen mensen kan worden gebruikt om de specifieke interne taak aan te duiden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificerend nummer
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Gevraagde handeling

Naam Gevraagde handeling
Herkomst Klantinteracties
Definitie Handeling die moet worden uitgevoerd om de taak af te ronden.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Toelichting

Naam Toelichting
Herkomst Klantinteracties
Definitie Toelichting die, aanvullend bij de inhoud van het klantcontact dat aanleiding gaf tot de taak en de gevraagde handeling, bijdraagt aan het kunnen afhandelen van de taak.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Tekst
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Status

Naam Status
Herkomst Klantinteracties
Definitie Aanduiding van de vordering bij afhandeling van de interne taak.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Taakstatus
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Toegewezen op

Naam Toegewezen op
Herkomst Klantinteracties
Definitie Datum en tijdstip waarop de interne taak aan een actor werd toegewezen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 05-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Datumtijd
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Relatiesoort details werd toegewezen aan

Naam werd toegewezen aan
Gerelateerd objecttype Actor
Herkomst Klantinteracties
Definitie Actor die een interne taak toegewezen kreeg.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Relatiesoort details ontstond naar aanleiding van

Naam ontstond naar aanleiding van
Gerelateerd objecttype Klantcontact
Herkomst Klantinteracties
Definitie Klantcontact dat leidde tot een interne taak.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-07-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Klanttaak

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst VNG
Definitie Unieke identificatiecode van de klanttaak.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Nummer

Naam Nummer
Herkomst VNG
Definitie Uniek identificerend nummer waarmee tijdens communicatie tussen mensen verwezen kan worden naar de klanttaak.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificerend nummer
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Gevraagde handeling

Naam Gevraagde handeling
Herkomst VNG
Definitie Op de klant gerichte uitleg van de activiteit die de gemeente vraag aan de klant om uit te voeren.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Toelichting

Naam Toelichting
Herkomst VNG
Definitie Toelichtende tekst op de aan de klant gevraagde uit te voeren handeling.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Tekst
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Status

Naam Status
Herkomst VNG
Definitie De indicatie of de klantaak is uitgevoerd.
Herkomst definitie VNG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Taakstatus
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Zaak

Attribuutsoort details Zaakidentificatie

Naam Zaakidentificatie
Herkomst RGBZ
Definitie De unieke identificatie van de ZAAK binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de behandeling van de ZAAK.
Herkomst definitie RGBZ
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat CharacterString
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Partij-identificator

Attribuutsoort details ID

Naam ID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Unieke (technische) identificatiecode van de partij-identificator.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 08-06-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort Partij-identificator van gegevensgroeptype Partij-identificator

Naam Partij-identificator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Gegevens die een partij in een basisregistratie of ander extern register uniek identificeren.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels
Lengte
Formaat Identificator
Patroon

Gegevensgroeptype Identificator

Attribuutsoort details Objecttype
Naam Objecttype
Herkomst Klantinteracties
Definitie Type van het object.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Soort Object ID
Naam Soort Object ID
Herkomst BRP
Definitie Naam van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object ID
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Object ID
Naam Object ID
Herkomst BRP
Definitie Waarde van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee
Attribuutsoort details Register
Naam Register
Herkomst BRP
Definitie Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Extern register
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Andere partij-identificator

Naam Andere partij-identificator
Herkomst Klantinteracties
Definitie Vrij tekstveld om de verwijzing naar een niet-voorgedefinieerd objecttype, soort objectID of Register vast te leggen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 20230216
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Omschrijving-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Gegevensgroeptype details

Gegevensgroeptype Identificator

Attribuutsoort details Objecttype

Naam Objecttype
Herkomst Klantinteracties
Definitie Type van het object.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Soort Object ID

Naam Soort Object ID
Herkomst BRP
Definitie Naam van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Soort object ID
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Object ID

Naam Object ID
Herkomst BRP
Definitie Waarde van de eigenschap die het object identificeert.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Register

Naam Register
Herkomst BRP
Definitie Binnen het landschap van registers unieke omschrijving van het register waarin het object is geregistreerd.
Herkomst definitie BRP
Datum opname 10-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Extern register
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Gegevensgroeptype Bezoekadres

Attribuutsoort details NummeraanduidingID

Naam NummeraanduidingID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 22-09-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adresregel 1

Naam Adresregel 1
Herkomst BRP
Definitie Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adresregel 2

Naam Adresregel 2
Herkomst BRP
Definitie Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adresregel 3

Naam Adresregel 3
Herkomst BRP
Definitie Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Land

Naam Land
Herkomst BAG
Definitie Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden.
Herkomst definitie BAG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Land
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Gegevensgroeptype Contactnaam

Attribuutsoort details Voorletters

Naam Voorletters
Herkomst Klantinteracties
Definitie Afkorting van een voornaam of voornamen. Meestal de beginletter, maar in sommige gevallen de beginletter gecombineerd met de tweede letter van een voornaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 02-10-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Voorletters
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Voornaam

Naam Voornaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Voornaam of voornamen.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-kort
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Voorvoegsel achternaam

Naam Voorvoegsel achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Eventueel voorvoegsel dat hoort bij de achternaam.
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 10
Formaat Voorvoegsel
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Achternaam

Naam Achternaam
Herkomst Klantinteracties
Definitie Achternaam (of combinatie van gelachtsnamen).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte 200
Formaat Naam-lang
Patroon
Indicatie afleidbaar Nee
Waarde afleidbaar Nee

Gegevensgroeptype Correspondentieadres

Attribuutsoort details NummeraanduidingID

Naam NummeraanduidingID
Herkomst Klantinteracties
Definitie Identificatiecode van een adres in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie Klantinteracties
Datum opname 22-09-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Identificatiecode
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adresregel 1

Naam Adresregel 1
Herkomst BRP
Definitie Eerste deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adresregel 2

Naam Adresregel 2
Herkomst BRP
Definitie Tweede deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Adresregel 3

Naam Adresregel 3
Herkomst BRP
Definitie Derde deel van een adres dat niet voorkomt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Herkomst definitie BRP
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Adresregel
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Attribuutsoort details Land

Naam Land
Herkomst BAG
Definitie Een code, opgenomen in Tabel 34 Landentabel, die een land buiten Nederland aangeeft waar het adres gevonden kan worden.
Herkomst definitie BAG
Datum opname 16-02-2023
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Authentiek
Lengte
Formaat Land
Patroon
Indicatie afleidbaar Zie package
Waarde afleidbaar Nee

Referentielijst

Referentielijst Taal

Referentie element Code

Naam Code
Herkomst
Definitie De code, behorende bij de voorkeurstaal.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Naam

Naam Naam
Herkomst
Definitie De naam van de voorkeurstaal.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon

Referentie element Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst
Definitie Indicatie of de betreffende voorkeurstaal nog gebruikt mag worden.
Herkomst definitie
Datum opname 08-06-2023
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon

Referentielijst Land

Referentie element Landcode

Naam Landcode
Herkomst
Definitie De code, behorende bij de landnaam, opgenomen in de Landentabel van de GBA.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Landnaam

Naam Landnaam
Herkomst
Definitie De naam van het land, zoals opgenomen in de Landentabel van de GBA.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon

Referentie element Ingangsdatum land

Naam Ingangsdatum land
Herkomst
Definitie De datum waarop het land/gebied is ontstaan.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Date
Patroon

Referentie element Einddatum land

Naam Einddatum land
Herkomst
Definitie De datum waarop het land/gebied is opgeheven.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Date
Patroon

Referentielijst Kanaal

Referentie element Code

Naam Code
Herkomst
Definitie De code, behorende bij het kanaal.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Naam

Naam Naam
Herkomst
Definitie De naam van het kanaal.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon

Referentie element Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst
Definitie Indicatie of het betreffende kanaal nog gebruikt mag worden.
Herkomst definitie
Datum opname 08-06-2023
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon

Referentielijst Soort object

Referentie element Code

Naam Code
Herkomst
Definitie De code, behorende bij het soort object.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Naam

Naam Naam
Herkomst
Definitie De naam van het soort object.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon

Referentie element Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst
Definitie Indicatie of het betreffende soort object nog gebruikt mag worden.
Herkomst definitie
Datum opname 08-06-2023
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon

Referentielijst Extern register

Referentie element Code

Naam Code
Herkomst
Definitie De code, behorende bij het soort extern id.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Identificatiecode
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Naam

Naam Naam
Herkomst
Definitie De naam van het soort extern id.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Naam-kort
Patroon

Referentie element Locatie

Naam Locatie
Herkomst
Definitie Indicatie die aangeeft of het soort extern ID nog actief is en toegekend mag worden aan een etern ID van een Partij.
Herkomst definitie
Datum opname 08-06-2023
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Omschrijving-kort
Patroon

Referentielijst Soort digitaal adres

Referentie element Code

Naam Code
Herkomst
Definitie De code, behorende bij het soort digitaal adres.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Naam

Naam Naam
Herkomst
Definitie De naam van het soort digitaal adres.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon

Referentie element Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst
Definitie Indicatie of het betreffende digitale adres nog gebruikt mag worden.
Herkomst definitie
Datum opname 08-06-2023
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon

Referentielijst Soort object ID

Referentie element Code

Naam Code
Herkomst
Definitie De code, behorende bij het soort object ID.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon 0000 en verder alleen natuurlijke getallen zonder voorloopnullen

Referentie element Naam

Naam Naam
Herkomst
Definitie Naam van het soort object ID.
Herkomst definitie
Datum opname 1 november 2008
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Patroon

Referentie element Indicatie actief

Naam Indicatie actief
Herkomst
Definitie Indicatie die aangeeft of het soort object ID actief is.
Herkomst definitie
Datum opname 08-06-2023
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Indicatie Ja Nee
Patroon

Enumeratie

Enumeratie details Indicatie ja nee onbekend

Enumeratie met waarden 'ja', 'nee' en 'onbekend'.
Waarde Omschrijving
onbekend
ja
nee

Enumeratie details Taakstatus

Status die aangeeft in hoeverre de taak is afgehandeld.
Waarde Omschrijving
te verwerken
verwerkt

Enumeratie details Soort actor

Typering van de actor.
Waarde Omschrijving
medewerker
geautomatiseerde actor
organisatorische eenheid

Enumeratie details Soort partij

Typering van de partij.
Waarde Omschrijving
persoon
organisatie
contactpersoon

Enumeratie details Klantcontactrol

Typering van de rol die een betrokkene tijdens het klantcontact vervulde.
Waarde Omschrijving
vertegenwoordiger degene die tijdens contact met de gemeente iemand anders of een organisatie vertegenwoordigde.
klant degene die geldt als uiteindelijk belanghebbende bij contact met de gemeente

</html>