Klantinteracties

Semantisch informatiemodel: Oude versies

Modellering in Enterprise Architect

Binnen VNG Realisatie wordt Enterprise Architect (EA) gebruikt voor de vastlegging van semantische informatiemodellen (SIM). Onderstaand zijn de diagrammen van de oude versies van het infromatiemodel weergegeven en zijn de wijzigingen opgesomd die in het nieuwe model zijn doorgevoerd.

Van versie 0.0.5 naar 0.0.6 (19-10-2023)

Onderstaand figuur geeft de modellering van het SIM versie 0.0.5 weer zoals deze in EA was gemodelleerd.

SIM in Enterprise Architect

De wijzigingen die in versie 0.0.6 zijn doorgevoerd t.o.v. deze versie zijn:

 • Het inhoudsobject is hernoemd naar bijlage .
  • Bij de bijlage is een toelichting opgenomen.
 • ander object is verwijderd uit het model.
  • De lijst met objecten en registraties waarnaar verwezen kan worden vanuit Klantinteracties is niet uitputtend te maken. De generieke modellering van de verwijzing faciliteert dat ook. Er wordt aan de definitie van bijlage en onderwerpobject toegevoegd dat de verwijzing naar externe objecten niet uitputtend is.
 • De eigenschap voorkeurskanaal van partij wordt vervangen door de relatie werd gekenmerkt als voorkeur van Partij naar Digitaal Adres Hiermee wordt het digitaal adres van voorkeur van een partij vastgelegd.
 • Het enkelvoudig datatype email-adres is nu maximaal 254 karakters lang (conform https://www.rfc-editor.org/errata/eid1690). Dit was 200 karakters. Alle attribuutsoorten die van dit datatype zijn zijn dus ook maximaal 254 lang geworden.
 • Enkelvoudige datatypes die niet in gebruik waren zijn verwijderd.
 • Enumeraties die niet in gebruik waren zijn verwijderd.
 • Bij Enkelvoudig datatype Soort obect ID is het kenmerk Soort Partij en het kenmerk Extern register verwijderd.
 • Bij alle enkelvoudige datatypen is een definitie opgenomen.
 • Attribuutsoort Initiator is verplaatst naar Betrokkene Bij Klantcontact en het is een Indicatie Ja Nee geworden.
 • Het Faxnummer is verwijderd uit het objecttype Organisatorische Eenheid.

Van versie 0.0.4 naar 0.0.5 (11-10-2023)

Onderstaand figuur geeft de modellering van het SIM versie 0.0.4 weer zoals deze in EA was gemodelleerd.

SIM in Enterprise Architect

De wijzigingen die in versie 0.0.5 zijn doorgevoerd t.o.v. deze versie zijn:

 • Identificatoren van voorkomens van een objecttype in een ander register zijn verder uitgewerkt en overal op dezelfde wijze toegepast.
  • Naar aanleiding hiervan is het gegevensgroeptype Identificator toegevoegd.
  • Gegevensgroeptype Identificator vervangt de attribuutsoorten Extern register en Extern ID in de volgende objecttypes:
   • Actor middels de gegevensgroep Actoridentificatie
   • Onderwerpobject middels de gegevensgroep ObjectIdentificator
   • Inhoudsobject middels de gegevensgroep ObjectIdentificator
 • De objecttypen Interne identificatie en Externe identificatie zijn samengevoegd in nieuw objecttype Partij-identificator. Bij dit objecttype:
  • is toegevoegd een gegevensgroep van type Identificator onder de naam Partij-identificator
  • is toegevoegd de attribuutsoort Andere partij-identificator om verwijzingen naar niet-voorgedefinieerde externe objecten te registreren
 • In het gegevensgroeptype Contactnaam zijn de attribuutsoorten nu voorzien van een primitief datatype.
 • Referentielijsten Soort Intern ID en Soort extern ID zijn verwijderd.
 • Referentielijst Soort Object ID is toegevoegd.
 • Enkele definities van relaties zijn aangepast.

Van versie 0.0.3 naar 0.0.4 (05-10-2023)

Onderstaand figuur geeft de modellering van het SIM versie 0.0.3 weer zoals deze in EA was gemodelleerd.

SIM in Enterprise Architect

De wijzigingen die in versie 0.0.4 zijn doorgevoerd t.o.v. deze versie zijn:

 • Primitief datatype Tekst (1000 karakters) toegevoegd
 • Bij alle objecttypen waar Geregistreerd op een eigenschap was is deze nu verwijderd.
 • Objecttype Klantontact:
  • Inhoud heeft als primitief datatype Tekst gekregen.
 • Relatie was (tussen Onderwerpobject en Zaak)
  • Kardinaliteit bij Zaak aangepast van 1 naar 0..1.
 • Objecttype Partij:
  • Interne notitie heeft als primitief datatype Tekst gekregen.
 • Objecttype Interne Taak:
  • Toegewezen op toegevoegd.
 • Diverse beschrijvingen van objecttypen, attribuutsoorten en relaties aangescherpt om beoogd gebruik beter te illustreren.

Van versie 0.0.2 naar 0.0.3

Onderstaand figuur geeft de modellering van het SIM versie 0.0.2 weer zoals deze in EA was gemodelleerd.

SIM in Enterprise Architect

De wijzigingen die in versie 0.0.3 zijn doorgevoerd t.o.v. deze versie zijn:

 • De definities en de MIM-egenschappen “Herkomst” en “Herkomst Definitie” zijn gecorrigeerd. Definities van objecttypen en attribuutsoorten die aan andere informatiemodellen zijn ontleend zijn gelijkgetrokken met de definities uit die informatiemodellen. Met de “Herkomst” en de “Herkomst definitie” meta-eigenschappen wordt naar de juiste bron verwezen.
 • Gegevensgroeptype Persoonsnaamgegevens:
  • is gewijzigd naar Contactnaam.
  • Voorletters toegevoegd.
 • Gegevensgroeptype Bezoekadres:
  • De specifieke adres attributen zijn verwijderd en er is een verwijzing naar de BAG toegevoegd (nummeraanduiding)
  • Er zijn drie adresregels toegevoegd om adressen vast te leggen die niet in de BAG voorkomen.
 • Gegevensgroeptype Correspondentieadres:
  • De specifieke adres attributen zijn verwijderd en er is een verwijzing naar de BAG toegevoegd (nummeraanduiding)
  • Er zijn drie adresregels toegevoegd om adressen vast te leggen die niet in de BAG voorkomen.
 • Objecttype : Geautomatiseerde actor
  • is lichtgeel gemaakt (onderdeel van het register bij gebrek aan geautomatiseerder actor-register)
 • Objecttype : Actor
  • Extern Register en Extern ID zijn toegevoegd en optioneel gemaakt.
  • Geregistreerd op is toegevoegd
  • Extern regsister is van het type referentielijst geworden.
 • Objecttype : Medewerker
  • Extern Register en Extern ID zijn verplaats naar Actor omdat die nu ook relevant zijn voor de Geautomatiseerde actor
 • Objecttype : Geautomatiseerde eenheid
  • Extern Register en Extern ID zijn verplaats naar Actor omdat die nu ook relevant zijn voor de Geautomatiseerde actor
 • Objecttype : Klantcontact
  • Inhoud is toegevoegd
  • Onderwerp is toegevoegd
 • Objecttype : Onderwerpdeel
  • is gewijzigd naar Onderwerpobject.
  • Tekst is verwijderd
  • Geregistreerd op is toegevoegd
  • Extern regsister is van het type referntielijst geworden.
 • Objecttype : Inhoudsdeel
  • is gewijzigd naar Inhoudsobject.
  • Tekst is verwijderd
  • Soort inhoudsdeel is Soort object geworden (analooog aan Onderwerpobject)
  • Geregistreerd op is toegevoegd
  • Omschrijving is verwijderd
  • Extern regsister is van het type referentielijst geworden.
 • Objecttype : Betrokkene bij klantcontact
  • Persoonsnaam is gewijzigd in Contactnaam
  • Geregistreerd op is toegevoegd
 • Objecttype : Partij
  • Indicatie actief toegevoegd
  • Geregistreerd op toegevoegd
 • Objecttype : Persoon
  • Naam is gewijzigd naar Contactnaam
 • Objecttype : Contactpersoon
  • Naam is gewijzigd naar Contactnaam
  • Functie is verwijderd
 • Objecttype Digitaal adres
  • Indicatie actief is verwijderd
  • Geregistreerd op toegevoegd
 • Objecttype : Externe identificatie
  • Geregistreerd op is toegevoegd
 • Objecttype : Interne Taak
  • Geregistreerd op is toegevoegd
 • Nieuw Objecttype Interne Identificatie toegevoegd.
 • Relatie : ging over (tussen Klantcontact en Onderwerpobject (was Onderwerpdeel)
  • Kardinaliteit bij Onderwerpobject is gewijzigd van 1..* naar 0..*)
 • Relatie : omvatte (tussen Klantcontact en Inhoudsobject (was Inhoudsdeel)
  • Kardinaliteit bij Inhoudsobject is gewijzigd van 1..* naar 0..*)
 • Relatie : was (tussen Onderwerpobject (was Onderwerpdeel en Interne taak)
  • is verlegd van Interne taak naar klantcontact. Het onderwerp zal nooit de interne taak zijn, maar het Klantcontact dat n.a.v. de interne taak is ontstaan.
 • Legenda toegevoegd

Van versie 0.0.1 naar 0.0.2

Onderstaand figuur geeft de modellering van het SIM versie 0.0.1 weer zoals deze in EA was gemodelleerd.

SIM in Enterprise Architect

De wijzigingen die in versie 0.0.2 zijn doorgevoerd t.o.v. deze versie zijn:

 • Alle objecten hebben een ID gekregen.
 • Partij
  • Aan Partij is het attribuut Soort partij toegevoegd
  • Bij Partij is het subtype Contactpersoon toegevoegd.
  • Het object Werkt voor met de bijbehorende relaties is nu gemodelleerd als de werkte voor relatie van de Contactpersoon naar de Organisatie.
  • De relaties vertegenwoordigt en wordt vertegenwoordigd door is vervangen door een recursieve relatie vertegenwoordigde op Partij
 • Interne taak
  • Bij Interne taak komt indicatie geautomatiseerd verwerken te vervallen. Als een Interne Taak gekoppeld is (via uit te voeren door) aan een geautomatiseerde actor dan is dat dus een geautomatiseerd te verwerken taak.
  • Dat een Interne taak geleid kan hebben tot een Zaak hebben wordt niet als relevant voor klantinteracties gezien en de relatie is ontstaat uit tussen Interne taak en Zaak is verwijderd.​
  • Dat een Interne Taak is ontstaan uit een Klantcontact wordt nu vastgelegd middels het attribuut ontstaan uit klantcontact in het Object van klantcontact. De relatie ontstaan uit is verwijderd. ​
 • Klantcontact
  • Bij Klantcontact is het attribuut Initiatiefnemer hernoemd naar Initiator.
  • Bij Klantcontact is het attribuut Vertrouwelijk opgenomen om aan te geven dat een Klantcontact vertrouwelijk behandeld moet worden. Welke consequenties het vertrouwelijk zijn heeft moet nog in beeld gebracht worden.
  • De relatie met Actor is hernoemd naar heeft als betrokkene en de kardinaliteit bij de Actor is veranderd van 1 naar 1... Dit omdat er meerdere *Actoren bij een Klantcontact betrokken kunnen zijn (bv. Bij een keukentafelgesprek)
  • De relatie Is betrokken bij (tussen Klantcontact en Betrokkene bij klantcontact) is van richting veranderd en heet nu Heeft als betrokkene. (Deze relatie is nog onderwerp van nadere analyse)
  • Het attribuut Inhoud is verwijderd. Alle inhoud wordt nu opgenomen in Inhoudsdelen.
  • Het attribuut onderwerp is verplaatst naar het object Onderwerpdeel als Tekst
  • Het attribuut taal is toegevoegd
 • Betrokkene bij klantcontact​
  • De attributen voorkeurstaal en voorkeurskanaal zijn verwijderd.​
 • Actor
  • De attributen Indicatie actief en Soort actor zijn toegevoegd. De gewijzigde relaties zijn al eerder benoemd.
 • Onderwerpdeel
  • De gaat over relaties zijn opnieuw gemodelleerd.
  • Objecttype Klantcontact Bij Zaak is vervallen
  • Objecttype Onderwerpdeel is toegevoegd
  • Gaat over relaties tussen Klantcontact en respectievelijk Zaak, Klanttaak en Ander Object lopen nu via Onderwerpdeel
  • Ook de Gaat over relatie tussen Klantcontact en Interne Taak loopt nu via Onderwerp.
 • Klanttaak
  • Klanttaak is buiten het domein van klantinteracties geplaatst
  • De relatie ontstaan uit tussen Klanttaak en Zaak ligt daarmee buiten het domein van Klantinteracties en is dus uit het informatiemodel verwijderd.
  • De relatie tussen Klanttaak en Partij is verwijderd want deze relatie ligt buiten het domein van Klantinteracties.
 • Inhoudsdeel
  • Bijlage is hernoemd naar Inhoudsdeel
  • Aan Inhoudsdeel zijn de attributen Soort inhoudsdeel en Tekst toegevoegd.
  • De Indicatie weer te geven is verwijderd.
  • Het Object (nog uit te werken) dat met de betreft relatie aan het Klantcontact was gekoppeld is nu via het Inhoudsdeel gerelateerd aan het Klantcontact en hernoemd naar Overig Object.
  • Er is een relatie is toegevoegd tussen het Inhoudsdeel en het Ander object. Daarmee kan een gestructureerd object gerelateerd worden zonder dat dat vanuit deze standaard wordt voorgeschreven.
 • Digitaal Adres
  • Aan het Digitaal Adres is het attribuut Indicatie actief toegevoegd